1.
Wang, Peng ; Bai, Qingshun ; Cheng, Kai ; Zhang, Yabo ; Zhao, Liang ; Ding, Hui
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 183 p. 109617 Paper: 109617 (2023)
Publication:33154441 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33154441] [Validated]
2.
Ji, Yongjian ; Wang, Liyong ; Song, Yue ; Wang, Hongjun ; Liu, Zhibing
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 536 p. 117150 Paper: 117150 (2022)
Publication:33154471 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[33154471] [Validated]
2023-03-29 09:19