1.
Ye, Lin ; Hu, Xueting ; Hu, Xiang ; Yin, Sihui ; Chen, Jianqiang ; He, Hanghui ; Hong, Shanshan ; Yang, Bin ; Singh, Krishna K. ; Feng, Jianpeng et al.
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 137 p. 111418 Paper: 111418 (2021)
Publication:31895412 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31895412] [Validated]
2.
Ding, Shixin ; Zhang, Han ; Sun, Zhenghao ; Han, Yuli ; Li, Yan ; Dong, Xianan ; Yin, Yanyan ; Li, Weiping ; Li, Weizu
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS 72 Paper: 104049 , 12 p. (2020)
Publication:31348436 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31348436] [Admin approved]
2021-10-20 19:22