1.
Koyuncu, Seda ; Loureiro, Rute ; Lee, Hyun Ju ; Wagle, Prerana ; Krueger, Marcus ; Vilchez, David ✉
NATURE 596 : 7871 pp. 285-+. , 32 p. (2021)
Publication:32368712 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32368712] [Validated]
2.
Blount, Jessica R. ; Libohova, Kozeta ; Silva, Gustavo M. ; Todi, Sokol V ✉
CELLS 9 : 6 Paper: 1519 , 21 p. (2020)
Publication:31467834 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31467834] [Validated]
3.
Blount, Jessica R. ; Johnson, Sean L. ; Todi, Sokol V. ✉
FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 8 Paper: 582361 , 24 p. (2020)
Publication:31689866 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31689866] [Validated]
4.
JOURNAL OF CELL SCIENCE 133 : 2 Paper: jcs237511 , 6 p. (2020)
Publication:31158977 Validated Core Citing Journal Article (Article ) Scientific
Citing papers: 2 | Independent citation: 1 | Self citation: 1 | Unknown citation: 0 | Number of citations in WoS: 2 | Number of citations in Scopus: 1 | WoS/Scopus assigned: 2 | Number of citations with DOI: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31158977] [Validated]
All citations+mentions: 2, External citations: 1, Self citations: 1, Unhandled citations: 0
5.
G, Krishnan ; V, Paul ; T K, Biswas ; V S, Chouhan ; P J, Das ; V, Sejian
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 62 p. 1 (2018)
Publication:27371354 Published Citing Journal Article Scientific | Validation error
Journal Article/Scientific[27371354] [Approved]
6.
Krishnan, G ; Paul, V ; Biswas, TK ; Chouhan, VS ; Das, PJ ; Sejian, V
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 49 p. 1 (2018)
Publication:27126443 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27126443] [Approved]
7.
Mikuš, Tomislav ; Radeski, Miroslav ; Toma Cziszter, Ludovic ; Dimitrov, Ivan ; Jurkovich, Viktor ; Nenadović, Katarina ; Ostović, Mario ; Zupan, Manja ; Katharina Kirchner, Marlene
JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS 31 : 4 pp. 511-526. , 16 p. (2018)
Locked Publication:3383871 Admin approved Core Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Citing papers: 3 | Independent citation: 1 | Self citation: 2 | Unknown citation: 0 | Number of citations in WoS: 3 | Number of citations in Scopus: 2 | WoS/Scopus assigned: 3 | Number of citations with DOI: 3
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[3383871] [Admin approved]
All citations+mentions: 3, External citations: 1, Self citations: 2, Unhandled citations: 0
8.
PLOS ONE 13 : 12 Paper: e0209080 , 10 p. (2018)
Locked Publication:30343721 Validated Core Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30343721] [Validated]
9.
Simoes, Tania ; Schuster, Ramona ; den Brave, Fabian ; Escobar-Henriques, Mafalda
ELIFE 7 Paper: e30015 , 29 p. (2018)
Publication:27523982 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27523982] [Validated]
10.
Wang, Zhao ; Zhang, Hong ; Liu, Caiyun ; Xing, Junjie ; Chen, Xiao-Lin
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 9 Paper: 769 , 14 p. (2018)
Publication:27523981 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27523981] [Validated]
11.
Ling, Xuemei ; Huang, Qinzhu ; Xu, Yanqin ; Jin, Yuxiao ; Feng, Ying ; Shi, Weijie ; Ye, Xiaolei ; Lin, Yi ; Hou, Ling ; Lin, Xinhua
FEBS LETTERS 591 : 6 pp. 875-888. , 14 p. (2017)
Publication:26535174 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26535174] [Admin approved]
12.
Sinenko, SA
ONCOTARGET 8 : 41 pp. 70452-70462. , 11 p. (2017)
Publication:27123717 Admin approved Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article/Scientific[27123717] [Admin approved]
13.
Ristic, Gorica ; Tsou, Wei-Ling ; Guzi, Ermal ; Kanack, Adam J ; Scaglione, Kenneth Matthew ; Todi, Sokol V
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 291 : 17 pp. 9161-9172. , 12 p. (2016)
Publication:25792644 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25792644] [Admin approved]
14.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 59 : Suppl 2 pp. 261-273. , 13 p. (2015)
Publication:2961801 Validated Core Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[2961801] [Validated]
2021-10-26 23:11