1.
Li, Peng ; Xie, Shejuan ✉ ; Wang, Kedian ✉ ; Zhao, Ying ; Zhang, Lei ; Chen, Zhenmao ; Uchimoto, Tetsuya ; Takagi, Toshiyuki
NDT & E INTERNATIONAL 107 Paper: 102154 , 10 p. (2019)
Publication:31063732 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31063732] [Admin approved]
2.
Slobodnk, K
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., (2017) Paper: 8093049 , 4 p.
Publication:27452787 Admin approved Citing Chapter in Book (Conference paper ) Number of cited publications: 3
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27452787] [Admin approved]
3.
Sophian, Ali ; Tian, Guiyun ; Fan, Mengbao
CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 30 : 3 pp. 500-514. , 15 p. (2017)
Publication:26751650 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26751650] [Approved]
4.
Slobodnik, K ; Karban, P
In: Brida, P; Dubovan, J; Markovic, M (eds.) 11th International Conference on ELEKTRO 2016
Piscataway (NJ), United States of America : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., (2016) pp. 637-640. Paper: 7512157 , 4 p.
Publication:26271736 Admin approved Citing Chapter in Book (Conference paper ) Number of cited publications: 3
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[26271736] [Admin approved]
5.
Xie, Shejuan ; Chen, Zhenmao ; Takagi, Toshiyuki ; Uchimoto, Tetsuya
NDT & E INTERNATIONAL 75 pp. 87-95. , 9 p. (2015)
Publication:25497847 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25497847] [Admin approved]
6.
Jansa, Jindrich ; Slobodnik, Karel ; Karban, Pavel ; Dolezel, Ivo
In: Brida, P; Dubovan, J; Markovic, M (eds.) 2014 ELEKTRO
New York, United States of America : IEEE (2014) pp. 571-574. , 4 p.
Publication:25497848 Admin approved Citing Chapter in Book (Conference paper ) Scientific
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[25497848] [Admin approved]
7.
Premel, D ; Reboud, C ; Chatillon, S ; Reverdy, F ; Mahaut, S
In: REVIEW OF PROGRESS IN QUANTITATIVE NONDESTRUCTIVE EVALUATION, VOLS 31A AND 31B
(2012)
Publication:23927935 Admin approved Citing Conference paper Number of cited publications: 1
Conference paper[23927935] [Admin approved]
8.
Wu, X ; Xie, J ; Shi, K ; He, D
Beijing Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Beijing Jiaotong University 36 : 1 pp. 122-126+131. (2012)
Publication:23927933 Published Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927933] [Approved]
9.
Xie, SJ ; Chen, ZM ; Takagi, T ; Uchimoto, T
NDT & E INTERNATIONAL 51 pp. 45-50. , 6 p. (2012)
Publication:23927975 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23927975] [Admin approved]
10.
Chady, T ; Frankowski, P
In: REVIEW OF PROGRESS IN QUANTITATIVE NONDESTRUCTIVE EVALUATION, VOLS 30A AND 30B
(2011)
Publication:23927927 Admin approved Citing Conference paper Number of cited publications: 1
Conference paper[23927927] [Admin approved]
11.
Chady, T ; Frankowski, P
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 87 : 8 pp. 236-238. (2011)
Publication:23927926 Admin approved Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927926] [Admin approved]
12.
Tan, J -W ; Liao, R -J ; Wang, H ; Li, L ; Qiang, S -Z
In: Proceedings of 2011 International Symposium on Bioelectronics and Bioinformatics, ISBB 2011
(2011)
Publication:23927928 Approved Citing Conference paper Number of cited publications: 1
Conference paper[23927928] [Approved]
13.
Xie, SJ ; Chen, ZM ; Takagi, T ; Uchimoto, T
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 47 : 11 pp. 4582-4591. , 10 p. (2011)
Publication:23927925 Admin approved Citing Journal Article Number of cited publications: 2
Journal Article[23927925] [Admin approved]
14.
Fan, M -B ; Huang, P -J ; Ye, B ; Hou, D -B ; Zhang, G -X ; Zhou, Z -K
ZHEJIANG DAXUE XUEBAO (GONGXUE BAN)/JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY (ENGINEERING SCIENCE) 43 : 9 pp. 1621-1624. , 4 p. (2009)
Publication:23927969 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23927969] [Admin approved]
15.
Wu, X ; Li, F ; Shi, K ; Xie, J ; Li, H
Beijing Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Beijing Jiaotong University 33 : 1 pp. 20-23+31. (2009)
Publication:23927931 Published Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927931] [Approved]
16.
Zhang, Y -H ; Sun, H -X ; Luo, F -L
ZHONGGUO DIANJI GONGCHENG XUEBAO / PROCEEDINGS OF THE CHINESE SOCIETY OF ELECTRICAL ENGINEERING 29 : 36 pp. 129-134. , 6 p. (2009)
Publication:23927968 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 2
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23927968] [Admin approved]
17.
Tian, G Y ; Sophian, A
NDT & E INTERNATIONAL 38 : 1 pp. 77-82. , 6 p. (2005)
Publication:23927920 Approved Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927920] [Approved]
18.
Xing, L -L ; Wang, E -R
ZHONGGUO DIANJI GONGCHENG XUEBAO / PROCEEDINGS OF THE CHINESE SOCIETY OF ELECTRICAL ENGINEERING 25 : 20 pp. 147-150. , 4 p. (2005)
Publication:23927932 Approved Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927932] [Approved]
19.
Bensetti, Mohamed ; Bihan, Yann Le ; Marchand, Claude ; Pávó, József
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS 19 : 1-4 pp. 537-540. , 4 p. (2004)
Publication:2612376 Admin approved Core Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2612376] [Admin approved]
20.
Bensetti, Mohamed
Published/defended: 2004
Publication:23927922 Approved Citing Thesis (PhD ) Number of cited publications: 1
Thesis/PhD (Thesis)[23927922] [Approved]
21.
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 40 : 2 pp. 659-662. , 4 p. (2004)
Publication:2612373 Admin approved Core Citing Journal Article (Article ) Scientific
Citing papers: 3 | Independent citation: 3 | Self citation: 0 | Unknown citation: 0 | Number of citations in WoS: 3 | Number of citations in Scopus: 2 | WoS/Scopus assigned: 3 | Number of citations with DOI: 3
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2612373] [Admin approved]
All citations+mentions: 3, External citations: 3, Self citations: 0, Unhandled citations: 0
22.
Tai, C C ; Wang, S F
ADVANCES IN NONDESTRUCTIVE EVALUATION, PT 1-3 270-273 : Part 1-3 pp. 585-592. , 8 p. (2004)
Publication:23927921 Admin approved Citing Journal Article Number of cited publications: 1
Journal Article[23927921] [Admin approved]
2021-05-14 15:58