1.
Dalsania, N. ; Patel, Z. ; Purohit, S. ; Chaudhury, B. ✉
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 171 Paper: 112578 (2021)
Publication:32510736 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32510736] [Approved]
2.
Jain, A. ✉ ; Yadav, R.P. ; Kumar, S.
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 172 Paper: 112908 (2021)
Publication:32509582 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32509582] [Approved]
3.
Kim, K.-Y. ; Son, S.-H. ; Hong, S.-H. ; Park, I.-S. ; Kim, J.-H. ; Lee, J.-W. ; Chung, C.-W. ✉
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 172 Paper: 112900 (2021)
Publication:32504371 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32504371] [Approved]
4.
Yajima, S. ✉ ; Kajiwara, K. ; Isozaki, M. ; Kobayashi, N. ; Ikeda, R. ; Kobayashi, T. ; Shinya, T. ; Yamazaki, H. ; Takahashi, K.
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 170 Paper: 112470 (2021)
Publication:32504258 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32504258] [Approved]
5.
Sugiyama, S. ✉ ; Shinya, K. ; Utoh, H. ; Aiba, N. ; Sakamoto, Y.
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 172 Paper: 112779 (2021)
Publication:32504256 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32504256] [Approved]
6.
Li, Weibao ; Hu, Jiansheng ; Fu, Peng ; Yang, Lei ✉ ; Guo, Bin ; Zhu, Lili ; Xu, Tiejun ; Cao, Lei
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 170 Paper: 112545 , 6 p. (2021)
Publication:32460085 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32460085] [Validated]
7.
Li, Jiahao ; Ragona, R. ; Song, Yuntao ✉ ; Yang, Qingxi ✉ ; Yu, Chao ; Hillairet, J. ; Batal, T. ; Bernard, J. M. ; Chen, Zhaoxi ; Xu, Hao et al.
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 171 Paper: 112549 , 7 p. (2021)
Publication:32453821 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32453821] [Validated]
8.
Jang, Kwangho ✉ ; Wang, Sonjong ; Kim, Jeehyun ; Lee, Hyunyeong ; Wi, Hyunho ; Kwak, Jong-gu
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 173 Paper: 112788 , 8 p. (2021)
Publication:32453791 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32453791] [Validated]
9.
Schall, G. ✉ ; Berger, N. ; Boesser, D. ; Herrmann, A. ; Rohde, V ; Sochor, M. ; Weissgerber, M. ; null (Collaborative Organization)
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 166 Paper: 112316 , 4 p. (2021)
Publication:32452616 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32452616] [Validated]
10.
Zhang, Xin ; Chen, Zhiqiang ✉ ; Han, Rui ; Tian, Guoyu ; Liu, Bingyan ; Shi, Fudong ; Sun, Hui ; Wada, R.
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 170 Paper: 112720 , 7 p. (2021)
Publication:32451633 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32451633] [Validated]
2022-01-17 17:30