1.
Zhou, Fangrong ; Huai, Xiaowei ; Yan, Pengcheng ; Zhao, Cailing ; Jiang, Xingliang ; Pan, Hao ; Ma, Yutang ; Geng, Hao
ATMOSPHERE 15 : 3 p. 244 , 10 p. (2024)
Publication:34655911 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34655911] [Approved]
2.
Birungi, Joan ; Yu, Jinhua ; Chaibou, Abdoul Aziz Saidou ; Matthews, Nyasulu ; Yeboah, Emmanuel
ATMOSPHERE 15 : 2 p. 226 (2024)
Publication:34606281 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34606281] [Approved]
3.
Zang, Tonghui ; Zou, Jing ; Li, Yunzhou ; Qiu, Zhijin ; Wang, Bo ; Cui, Chaoran ; Li, Zhiqian ; Hu, Tong ; Guo, Yanping
ATMOSPHERE 15 : 2 p. 197 (2024)
Publication:34568011 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34568011] [Approved]
4.
Ghanghermeh, Abdolazim ; Roshan, Gholamreza ; Asadi, Kousar ; Attia, Shady
ATMOSPHERE 15 : 2 p. 161 (2024)
Publication:34557550 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34557550] [Approved]
5.
Milojević, Saša ; Glišović, Jasna ; Savić, Slobodan ; Bošković, Goran ; Bukvić, Milan ; Stojanović, Blaža
ATMOSPHERE 15 : 2 p. 184 (2024)
Publication:34557054 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34557054] [Approved]
6.
Gangwisch, Marcel ✉ ; Ludwig, Svenja ; Matzarakis, Andreas
ATMOSPHERE 15 : 1 Paper: 125 , 27 p. (2024)
Publication:34643727 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34643727] [Validated]
7.
Carabali, Giovanni ✉ ; Juarez-Sanchez, Faustino ; Linan-Abanto, Rafael N. ; Estevez, Hector ; Valdes-Barron, Mauro ; Bonifaz-Alfonso, Roberto ; Riveros-Rosas, David ; Gonzalez-Cabrera, Adriana
ATMOSPHERE 15 : 1 Paper: 108 , 17 p. (2024)
Publication:34631725 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34631725] [Validated]
8.
Zhou, Xin ✉ ; Liu, Yangang ✉ ; Shan, Yunpeng ; Endo, Satoshi ; Xie, Yu ; Sengupta, Manajit
ATMOSPHERE 15 : 1 Paper: 39 , 28 p. (2024)
Publication:34625830 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34625830] [Validated]
9.
Zenchenko, Tatiana A. ✉ ; Khorseva, Natalia I. ; Breus, Tamara K.
ATMOSPHERE 15 : 1 Paper: 134 , 18 p. (2024)
Publication:34610143 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34610143] [Validated]
10.
Ioannidis, Giannis ; Li, Chaofan ; Tremper, Paul ; Riedel, Till ; Ntziachristos, Leonidas ✉
ATMOSPHERE 15 : 1 Paper: 113 , 18 p. (2024)
Publication:34609197 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Article (Journal Article) | Scientific[34609197] [Validated]
2024-02-21 11:57