1.
Budapest, Magyarország : Nemzeti Tankönyvkiadó (1999) , 268 p.
Zárolt Közlemény:187965 Hitelesített Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Nyilvános idézők összesen: 494 Független: 492 Függő: 2 Idézett közlemények száma: 40
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[187965] [Hitelesített]
Független idéző: 492, Függő idéző: 2, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 494
 1. Navracsics Judit. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. (1999) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 5 2-3 92-93
 2. Bodnár Ildikó. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Recenzió.. (1999) MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 1585-0439 1 2 141-142
 3. Nádor Orsolya. Gondolatok a kétnyelvűség megközelíthetőségéről Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései című könyve alapján (Recenzió). (1999) KÉTNYELVŰSÉG - 3 57-60
 4. Zelliger Erzsébet. Két pozsonyi könyv a kétnyelvűség kérdésköréből. (1999) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 95 4 497-501
 5. Kassai I. Nyelvek és kultúrák érintkezésének tükröződése a magyar szótag szerkezetének történeti alakulásában. (1999) Megjelent: Szótagfogalom - szótagrealizációk pp. 55-64
 6. Eőry Vilma. A csehországi magyarok bilingvizmusa nyelvhasználati kérdőívek alapján. (2000) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 98 216-234
 7. Murvai Olga. A kétnyelvűség-folyamat. (2000) A HÉT (BUKAREST/MAROSVÁSÁRHELY) 1222-7994 30 p. 9
 8. Csernicskó István et al. A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. (2000) Megjelent: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért pp. 43-60
 9. Lanstyák István. A magyar nyelv Szlovákiában. (2000) ISBN:9633798272
 10. Borbély Anna. A nyelvmegőrzést és a nyelvcserét befolyásoló demográfiai és társadalmi faktorok. (2000) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 6 36-47
 11. Szóka Bernadett. Az identitás kérdése Ticino kantonban. (2000) Megjelent: Olasz nyelvi tanulmányok pp. 94-104
 12. Reményi Andrea. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek (Recenzió). (2000) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X - 2 115-117
 13. Borbély Ana. Bilingvismul. (2000) Megjelent: Simpozion. Comunicările celui de al XIV-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria. (Giula, 6–7 noiembrie 1999), pp. 137-149
 14. Balázs Géza. Lehetséges nyelvi szabályok. (2000)
 15. Kassai I. Nyelvek és kultúrák érintkezésének tükröződése a magyar szótag szerkezetében. (2000) Megjelent: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében pp. 113-119
 16. Szépe Gy. Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. (2000) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 9 4 639-650
 17. Gereben Ferenc. Vallásosság és nemzettudat: Vizsgálódások Erdélyben. (2000)
 18. Kiss Tamás. ,,Vankúsik moj!" Narratív stratégiák és szlovák-magyar kétnyelvűség Závada Pál ,,Jadviga párnája" című regényében. (2000) Megjelent: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében pp. 121-128
 19. Posgay Ildikó. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. (2001) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 XCVII március 103-105
 20. Hattyár H. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. (ismertetés). (2001) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 98 335-343
 21. Göncz Lajos. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Recenzió.. (2001) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 32 3 90-96
 22. Kuzio Taras. Identity and nation-building in Ukraine Defining the ‘Other’. (2001) ETHNICITIES 1468-7968 1741-2706 1 3 343-365
 23. Borbély A. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. (2001) ISBN:9639074284
 24. Bodó Csanád. Nyelvi változások a nyelvcsere és nyelvvesztés folyamatában. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125 2 169-179
 25. Beregszászi Anikó et al. Nyelv, oktatás, politika. (2001)
 26. Fóris Ágota. Nyelvpolitika: múlt és jövő. (2001) ISBN:9630062615
 27. Duray Zsuzsa. Nyelvtervezés a Ferö-szigeteken. (2001) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 98 250-262
 28. Salánki Zsuzsanna. The Present-Day Situation of the Udmurt Language: Theses of PhD Dissertation. (2001)
 29. Ammon Ulrich. Verkehrssprachen in Europa-außer Englisch. (2001)
 30. Beregszászi Anikó. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvtervezés szemszögéből. (2002) Megjelent: Kisebbségi magyarság – nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városon és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. máju... pp. 368-375
 31. Németh Andrea. A kódváltás pragmatikai kérdései egy kétnyelvű közösségben. (2002) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről pp. 127-168
 32. Borbély Anna. A nyelvcsere, illetőleg a nyelvmegőrzés és a települések összefüggése a magyarországi románoknál. (2002) Megjelent: Kisebbségi magyarság – nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városon és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. máju... pp. 334-343
 33. Borbély Anna. A nyelvjárási és a sztenderd változatok előfordulása a kétegyházi román iskola felső tagozatos diákjainak szókincsében. (2002) Megjelent: IV. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2001. augusztus 23–25 pp. 78-85
 34. Gyurgyík László. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. (2002) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 - 1 121-150
 35. Sándor Anna. A társadalmi és földrajzi tényezők szerepe a Nyitra-vidéki tájszóállomány alakításában. (2002) Megjelent: Társadalom - tudomány: Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből pp. 96-116
 36. Gyurgyík László. Az asszimilációs folyamatok elméleti és empirikus megközelítése a szlovákiai magyarság pédáján. (2002) Megjelent: Társadalom - tudomány: Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből pp. 11-30
 37. Sándor Anna. Az informális és formális beszédhelyzetben előforduló kontaktusjelenségek sajátosságai. (2002) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről pp. 114-126
 38. Réger Z. Cigány gyermekvilág. (2002) ISBN:9638618787
 39. Presinszky Károly. Kontaktusjelenségek a nagycétényi magyar nyelvhasználatban. (2002) SZŐRÖS KŐ 1335-6321 - 6 48-53
 40. Lanstyák István et al. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. (2002) ISBN:8071495115
 41. Boross Balázs. „Majd egyszer lészen, de nem most”. Adalékok a moldvai csángók identitásának komplex valóságához egy kulturális antropológiai esettanulmány tükrében. (2002) PRO MINORITATE 1216-9927 tél 48-62
 42. Katona Edit. Mindennapi idegenszerűségeink jellege és elfogadottsága. (2002) Megjelent: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 2001 pp. 95-106
 43. Brdar-Szabó Rita et al. Review of: Bartha, Csilla (1999). A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. [Basic Issues of Bilingualism: Speakers and Communities.]. (2002) INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM 1367-0069 1756-6878 6 1 95-99
 44. Maitz P. Sprachverhalten im Sprachkonflikt: Ein sozialpsychologisches Erklärungsmodell für den deutsch-ungarischen Sprachkonflikt in der Donaumonarchie (1867-1918). (2002)
 45. Bodó Csanád. Szempontok a nyelvjárásvesztés vizsgálatához. (2002) Megjelent: IV. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2001. augusztus 23–25 pp. 68-72
 46. Lanstyák István. A fordítástudomány szakközi kapcsolatairól. (2003) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 46 10 53-69
 47. Mongyi Péter et al. A jelnyelv nyelvészeti megközelítései: Tankönyv a jelnyelvi tolmácsképzés hallgatói számára. (2003)
 48. Beregszászi Anikó et al. A kétnyelvűség fogalma, típusai. (2003) Megjelent: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba pp. 28-42
 49. Wacha Balázs. A kétnyelvűségről, sok szempontból. (2003)
 50. Tolcsvai Nagy. Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében 1990 után: állandó (ön)alkotás hatások közegében. (2003) Megjelent: Recepció és kreativitás: Nyitott magyar kultúra p. 1
 51. Szarka L. ÁLLAMNYELV, HIVATALOS NYELV - KISEBBSÉGI JOGOK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 15-35
 52. Tolcsvai Nagy. A magyar nyelvi rétegződést bemutató modellekről. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 272-277
 53. Szarka László. A magyarországi kisebbségek asszimilációja és iskolai anyanyelvoktatása. (2003) Megjelent: Anyanyelv, oktatás - közösségi nyelvhasználat pp. 43-54
 54. Tokárné Csóka. A nemzetek közötti kommunikáció sajátosságai Elek város többnemzetiségű közegében. (2003)
 55. Borbély Anna. A nyelvcsere kutatásások módszerei. (2003) Megjelent: Nyelvek és kultúrák találkozása: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus pp. 104-108
 56. Janse Mark et al. Bibliographie Linguistique de L'année 1999/Linguistic Bibliography for the Year 1999: Et Compléments Des Années Précédentes/and Supplements for Previous Years. (2003) ISBN:9789401037501
 57. Földes Csaba. Dialektalität und variation des Deutschen unter Mehrsprachigkeitsbedingungen. (2003) ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK 0044-1449 2003 177-193
 58. Szarka László. Die Muttersprache der Minderheiten als gefährdete Sprache. (2003) Megjelent: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas pp. 23-30
 59. Menyhárt József. Egyház és nyelv. A katolikus egyház nyelvpolitikája Szlovákiában. (2003) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 5 2 3-30
 60. Feischmidt Margit. Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung: Symbolstreit und Alltagskultur im siebenbürgischen Cluj. (2003) ISBN:3825866270
 61. Boross Balázs. Hogyan miséznek a csángómagyarok? Kulturális antropológiai válaszlehetőségek. (2003) SZIMBIÓZIS: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI HÍRADÓ 1216-8440 - 1 16-39
 62. Eőry V et al. Hungarians in the Czech Republic. On the emergence of a ’”new’’ linguistic minority after the division of Czechoslovakia. (2003) INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 0165-2516 1613-3668 162 85-102
 63. P Lakatos et al. „Itt és ott”: Identitástudat és nyelvi összetartozás-tudat kapcsolatáról. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 509-512
 64. Borbély A. Kétnyelvűség és többnyelvűség. (2003) Megjelent: A magyar nyelv kézikönyve pp. 361-380
 65. Szarka László. Kisebbségi anyanyelv, tannyelv – nyelvi revitalizáció. (2003) Megjelent: Anyanyelv, oktatás - Közösségi nyelvhasználat pp. 9-14
 66. Presinszky Károly. Kontaktusjelenségek a nagycétényi magyar nyelvhasználatban. (2003) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 4 3 129-142
 67. Posgay I. Langaló. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 574-576
 68. Borbély A. Mi lehet az egyház szerepe a nyelvmegőrzésben és a nyelvcserében?. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 324-330
 69. Szende V. Nincs cím. (2003) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 9 56-70
 70. Katona Edit. Nyelvművelés kisebbségben. Tanulmányok a délvidéki magyar nyelvhasználatról. (2003)
 71. Pálmainé Orsós. Romológia. (2003)
 72. Knipf-Komlósi E. Sprachgenerationen und ihr Sprachrepertoire. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 442-452
 73. Földes Csaba. Zur Problematik sprachlicher und kommunikativer Normen im Kontext von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit und Transkulturalität.. (2003) NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN 0028-3754 104 1 61-83
 74. Szoták Szilvia. A burgenlandi magyarság nyelvi jogai. (2004) Megjelent: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 278-290
 75. Bodó Csanád. A felsőőri magyar–német kétnyelvű beszélőközösség nyelvcseréjének történeti vizsgálata. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről II. pp. 136-165
 76. Beregszászi Anikó et al. A kárpátaljai magyarok demográfiai helyzete a nyelvcsere/nyelvmegtartás szemszögéből. (2004) Megjelent: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról pp. 10-22
 77. Beregszászi Anikó et al. A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége a gyakorlatban. (2004) Megjelent: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról pp. 55-70
 78. Beregszászi Anikó. A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról pp. 36-43
 79. Menyhárt J. A katolikus egyház nyelvpolitikája Szlovákiában. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvuségrol 2. pp. 28-51
 80. Csiszár Rita. A kétnyelvűség szociolingvisztikai dimenziói a bajorországi Európai Magyar Gimnáziumban (Kastl). (2004) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 13 1
 81. Szarka László. A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. (2004) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 15 1 22-32
 82. Szabómihály Gizella. A kódváltás egy sajátos esetéről. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvuségrol 2. pp. 220-223
 83. Tolcsvai Nagy Gábor. Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében. (2004) ISBN:963921034X
 84. Sándor A. A nyelv a tér- idő-társadalom hármas függvényében. Publikácie Katedry madarského jazyka a literatúry. (2004) Megjelent: Studia artis grammaticae et literarum pp. 9-25
 85. Kožík Diana. A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar pedagógusok néhány csoportjában. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről II. pp. 93-125
 86. Sándor Anna. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. (2004) ISBN:8071496448
 87. Hattyár H. A siket közösségek és a nyelvcsere. (2004) Megjelent: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 77-85
 88. Gyurgyík László. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. (2004) ISBN:8071496685
 89. Mirnics Károly. Asszimilációs szándék-mimikrik a vajdasági magyarság életében. (2004) Megjelent: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében pp. 308-327
 90. Göncz Lajos. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége: Nyelvpszichológiai vonatkozások. (2004) ISBN:8685221013
 91. Duray ZS et al. Borbély Anna: Nyelvcsere. (2004) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 101 337-343
 92. Vörös Ferenc. Családnévkutatások Szlovákiában: Szociolingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében : Balony, Diósförgepatony, Kiscétény, Nagycétény. (2004) ISBN:807149609X
 93. Boross B. CSÁNGÓ IDENTITÁS(OK) PUSZTINÁN. VALLÁS ÉS ETNICITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI MOLDVÁBAN EGY ANTROPOLÓGIAI ESETTANULMÁNY TÜKRÉBEN. (2004) Megjelent: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében pp. 262-262
 94. Borbély Anna. Egyház és nyelvmegőrzés. (2004) Megjelent: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében pp. 176-204
 95. Pókay Marietta. Kínai fiatalok nyelvhasználata magyar nyelvi környezetben. (2004) Megjelent: Etűdök alkalmazott nyelvészetre pp. 20-31
 96. Pintér Tibor. Kisebbség és nyelvhasználat. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről II. pp. 52-93
 97. Szarka László. Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. (2004)
 98. Cocora Beatrice. Magyar és/vagy román?: Az erdélyi nyelvcsere, illetve nyelvmegtartás stációi. (2004) Megjelent: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 91-95
 99. Kovai M. Mit művel a nyelvművelő? : nemzetkonstrukciók a magyar nyelvtudomány. (2004) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 15 4 113-132
 100. Simon O. Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek. (2004) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 101 332-336
 101. Hajnal Virág et al. „Nekem úgy szmétál, ha valaki úgy keverten beszél” (Egy Szerémségben élő magyar közösség kulturális antropológiai kutatásának tanulságai). (2004) ARACS - A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÖZÉLETI FOLYÓIRATA 1451-1762 4 47-54
 102. Pintér T. Nincs cím. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvuségrol 2. p. 52
 103. Tolcsvai Nagy Gábor. Nyelv, érték, közösség. (2004) ISBN:9639567000
 104. Kolláth Anna. Nyelvi változók lendvai diákok írott nyelvében. (2004) Megjelent: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 185-191
 105. Eöry Vilma. Nyelvvesztés és nyelvjárásvesztés - egyszerre. (2004) Megjelent: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 96-100
 106. Wacha B. Partes pro toto. (2004) Megjelent: ...még onnét is eljutni túlra...Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére (Segédkönyvek a nyelvészet tan... pp. 385-398
 107. Bodó Csanád. Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar–román kétnyelvű közösségek kutatásában. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 347-358
 108. Grüll Tibor. ”Te tudsz görögül?” Többnyelvűség a római kori Júdea/Palesztinában. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvuségrol 2. pp. 13-27
 109. Wacha B. Variabilitás és nyelvi tervezés az eszperantóban és körülötte. (2004) Megjelent: Variabilitás és nyelvhasználat pp. 285-293
 110. Szoták Szilvia. Veszélyeztetett nyelvek. A magyar nyelv Burgenlandban. (2004) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 - 1 37-50
 111. Huszár Ágnes. A gondolattól a szóig: A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. (2005) ISBN:9637094199
 112. Bálint E. A kétnyelvuség és a nyelvi változás összefüggései szórványkörnyezetben. Szociolingvisztikai kutatások Alsókarácsonfalván és Buzásbocsárdon. (2005)
 113. Katona Krisztina. A kétnyelvuség néhány elméleti kérdése és a nyelvi fejlesztés lehetséges módszerei az óvodában. (2005) KÖZOKTATÁS: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 1787-6184 - 3-4 p. 1
 114. Lanstyák István. A kétnyelvű oktatás veszélyei Szlovákiában. (2005) Megjelent: Felzárkózás vagy bezárkózás? A többnyelvű oktatás előnyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében pp. 43-74
 115. Lanstyák István. A kódváltás nyelvtani aspektusának néhány kérdése a szlovákiai magyar beszélőközösségben. (2005) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. pp. 77-120
 116. Kiefer F. Alkalmazott és elméleti nyelvészet az ezredfordulón. (2005) Megjelent: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, I (A... p. 23
 117. Gál László et al. A magyar anyanyelvű diákok idegen nyelvismeretének logikai felmérése. (2005) ERDÉLYI PSZICHOLÓGIAI SZEMLE / TRANSYLVANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1454-797X 2286-1386 6 2 131-162
 118. Kiss Jenő. A magyar nyelv és az Európai Unió. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 12-30
 119. Szarka L. A nemzeti azonosságtudat kistérségi sajátosságai. Az etnikai és regionális identitás összefüggései. (2005) Megjelent: Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében pp. 121-136
 120. Horváth István. A romániai magyarok kétnyelvűsége. (2005) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 3 1 171-198
 121. Duray ZS. A számik (lappok) nyelvi kapcsolatainak alakulása Finnországban. (2005) Nyelvtudomány. Acta Universitatis Szegediensis sectio Linguistica 1 1 91-102
 122. Gálné Mészáros. Attitűdvizsgálat az idegen nyelvű szaknyelvi oktatás előkészítéséről a kéttannyelvű gimnáziumokban. (2005) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 12. szám 32-38
 123. Gyurgyík László. Az asszimilációs folyamatokról és nemzetiségváltásról a szlovákiai magyarság körében végzett vizsgálatok alapján. (2005) Megjelent: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről pp. 193-210
 124. Vajda I. Az oláh cigányok nyelvi asszimilációja. Nyelv - identitás - kultúra. (2005) ROMNET
 125. Kálmán L et al. Bevezetés a nyelvtudományba. (2005) ISBN:9637094261
 126. Presinszky Károly. "De lassan elsajátítottam a magyar nyelvet és mindent, ami vele volt kapcsolódva...". (2005) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségrőll III pp. 96-117
 127. Karmacsi Zoltán. Etnikailag vegyes házasság - "vegyes" nyelvhasználat?. (2005) Megjelent: Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Foiskola évkönyve Vol. IV p. 1
 128. Straszer Boglárka. Gondolatok az Identitás kétnyelvű magyar fiatalok körében Finnországban és Svédországban címmel tartandó előadásomhoz. (2005)
 129. Kulcsár A. Helységnévi kódváltások az Új Szó címu napilapban. (2005) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről III. pp. 64-83
 130. Mitring É. Hiperkorrekció és kétnyelvuség. (2005) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 5 1-2 101-115
 131. Szoták Szilvia. Hungarian as an Endangered Language in Austria with Special Regard to Burgenland Province. (2005) MINORITIES RESEARCH 1585-860X 2005 7 87-103
 132. Imre Angéla. Kétnyelvű gyermekek beszédprodukciós teljesítménye. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 123-134
 133. Ring Éva. Kis európák és kis európaiak. (2005) Megjelent: Felzárkózás vagy bezárkózás? A többnyelvű oktatás előnyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében pp. 7-42
 134. Lintner Anita. Kódváltás a két háború közti (cseh)szlovákiai magyar sajtó nyelvében - Különös tekintettel a földrajzi nevekre. (2005) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről III. pp. 31-63
 135. Földes Csaba. Kontaktdeutsch: zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellen Bedingungen von Mehrsprachigkeit. (2005) ISBN:3823361600
 136. Hajnal Virág et al. "Nekem úgy szmétál, ha valaki úgy keverten beszél.": Egy Szerémségben élő magyar közösség kulturális antropológiai kutatásának tanulságai. (2005) Megjelent: Tanulmányok a szórványról pp. 52-64
 137. Staszer B. Nincs cím. (2005) Megjelent: Identitás kétnyelvű magyar fiatalok körében Finnországban és Svédországban
 138. Karmacsi Z. Nincs cím. (2005) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 4
 139. Duray ZS. Nincs cím. (2005) NYELVTUDOMANY 1 p. 91
 140. Felhősi G. Nincs cím. (2005) Megjelent: Az ezerarcú elme p. 199
 141. Husáriková M. Nincs cím. (2005) Megjelent: Nyelv és nyelvhasználat a családban p. 142
 142. Bodó CSanád. Nyelvcsere és közösségi nyelvvesztés a felsoori magyar-német kétnyelvu beszéloközösségben. (2005)
 143. Fodor Dóra. Nyelvi attitűd, nyelvválasztás és nyelvcsere egy aranyosgyéresi kétnyelvű családban. (2005) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 14 2 253-263
 144. Tolcsvai Nagy Gábor. Nyelvi tervezés. Problémavázlat. (2005) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. pp. 233-255
 145. Gereben Ferenc. Olvasáskultúra és identitás: a Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata. (2005)
 146. Maitz Péter. Sozialpsychologie des Sprachverhaltens: der deutsch-ungarische Sprachkonflikt in der Habsburgermonarchie. (2005) ISBN:3110913747
 147. Sándor János Tóth et al. Sprachtausch und Spracherhalt in der Gemeinschaft der in Ungarn lebenden Slowaken von Tótkomlós. (2005) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 50 3-4 235-266
 148. Kolláth Anna. Tények és elvár(hat)ások a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásában. (2005) Megjelent: Felzárkózás vagy bezárkózás? A többnyelvű oktatás előnyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében pp. 75-96
 149. Borbély Ana. Variantele de grai şi standard în vocabularul elevilor cursului superior al şcolii româneşti din Chitighaz. (2005) Megjelent: Simpozion. Comunicările celui de al XIV-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria. (Giula 27–28 noiembrie 2004) pp. 118-130
 150. Makara György. Zsákutcás többnyelvűség. (2005) 168 ÓRA 0864-8581 - 28 p. 1
 151. Sipos M. A hanti újságírás nyelve. (2006) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 13 103-117
 152. Gidáné Orsós. A hátrányos helyzetről. (2006) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 7 2 75-81
 153. Göncz Lajos. A kétnyelvűség pszichológiája. (2006) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. pp. 33-76
 154. Pelles Tamás. A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás – különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán felmerülő terminológiai problémákra. (2006)
 155. Pálmainé Orsós Anna. A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. (2006) Megjelent: KB 120 pp. 67-86
 156. Orsós Anna. A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. (2006) Megjelent: KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére pp. 67-86
 157. Eőry V. A nyelvi jogok és az anyanyelv presztízse szórvány kisebbségi helyzetben. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 83-93
 158. Keresztes Csilla. A többségi nyelv hatása a kisebbségi szaknyelvekre. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 177-185
 159. Zelliger Erzsébet. Az első magyar nyelvű népének és művelődéstörténeti háttere: A Zsigmond kori Húsvéti népének keletkezésének körülményei, nyelvi kérdései. (2006) ISBN:9789630584364
 160. Csernicskó István. Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. (2006) Megjelent: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából pp. 123-132
 161. Karmacsi Zoltán. Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 166-177
 162. Várkuti Anna. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. (2006) TEE SZEMLE 1785-6213 3 2 14-26
 163. Borbély A. Kétnyelvűség és többnyelvűség. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 595-627
 164. Straszer Boglárka. Kétnyelvűségről mindenkinek. (2006) Híradó. A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja–Ungerska Riksförbundets medlemstidning 25 101 p. 13
 165. Nagyházi B. Kevert nyelvi kód megjelenése egyéni kétnyelvűségi helyzetben. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához) p. 263
 166. Menyhárt József. Language of Nyékvárkony: PhD Thesis Summary. (2006)
 167. Földes Csaba. Lexik und Semantik in einem Spagat zwischen zwei Sprachen und Kulturen. Befunde und Erkenntnisse einer kontaktlinguistischen Feldforschung. (2006) ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK 0044-1449 2006 129-160
 168. Kálmán ZS. Mással-hangzók: Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. (2006) ISBN:963229890X
 169. Figura Krisztina. Methodenpluralismus bei einer Empirie über die Sprache und Identität bei den Ungarndeutschen in Bohl/Böly. (2006) Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten: Referate der 2. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18.-19. November 2005 11 p. 9
 170. Baumann Tímea. Mezővári gyermekek nyelvi szocializációja (az additive kétnyelvűség esélyei a kárpátaljai magyarság körében). (2006) Megjelent: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II pp. 7-27
 171. Tóth SJ. Nincs cím. (2006) Megjelent: A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban p. 255
 172. Bíró B et al. Nincs cím. (2006) NYELVTUDOMANY 2 p. 34
 173. Uhrin E. Nincs cím. (2006) Megjelent: A világ nyelvei és a nyelvek világa: soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban, MANYE XV p. 45
 174. Göncz L. Nincs cím. (2006) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. p. 33
 175. Szalai A. Nincs cím. (2006) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 103 p. 163
 176. Menyhárt J. Nincs cím. (2006) Megjelent: Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában p. 134
 177. Kolompár H. Nincs cím. (2006) Megjelent: A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban p. 499
 178. MancznéJäger M. Nincs cím. (2006) Megjelent: A világ nyelvei és a nyelvek világa: soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban, MANYE XV p. 67
 179. Lanstyák István. Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. (2006) ISBN:8071498149
 180. Pálmainé Orsós. Nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés. Vizsgálatok és gondolatok a beás nyelv megőrzésének lehetőségéről: A doktori értekezés tézisei. (2006)
 181. Forintos Éva. Nyelvi-ökológiai kérdések Ausztráliában - mint aktuális kulturális ökológiai kérdés. (2006) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 6 1-2 187-197
 182. Baumann Tímea. Nyelvi szocializáció a kárpátaljai Mezőváriban. (2006) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 36 143-144 84-113
 183. Vörös O et al. Nyelvtervezés – névtervezés. Személynévhasználat és a szlovákiai magyarok. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 343-359
 184. Nagyházi Bernadette. Nyelvválasztás angol-magyar kétnyelvűségi helyzetben. (2006) Megjelent: A nyelvi tabuktól a temporális referensekig pp. 32-48
 185. Kolláth A. Nyelvválasztás és iskola. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 193-206
 186. Borbély Anna. Nyelvválasztási szokások a 21. század elején hat magyarországi kisebbségi közösségben. (2006) Megjelent: Érték és Valóság. (Egység a különbözőségben – az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek, Budapest, 2005. október 11.) pp. 85-101
 187. Tóthné Szabolcsi. Szakmai kommunikáció magyar-francia viszonylatban. Hogyan látják a franciák a magyarokat?. (2006) Megjelent: A nyelvi tabuktól a temporális referensekig pp. 20-31
 188. Orsós Anna. A beás nyelv Magyarországon. (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpád-medencében pp. 52-70
 189. Orsós Anna. A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpád-medencében pp. 266-292
 190. Vančo Ildikó. A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. (2007) ISBN:9788080941529
 191. Hajnal V. A dobradósi beszélőközösség. (2007) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 150 3 44-67
 192. Lanstyák István. Általános nyelvi mítoszok. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 174-212
 193. Bodó CS. A magyar nyelvi vitalitás területisége Moldvában. (2007) Megjelent: Nyelv, területiség, társadalom pp. 123-142
 194. Uhrin E. A magyarországi szlovákok nyelvi attitudjei. (2007) Megjelent: Nyelv, területiség, társadalom pp. 70-78
 195. Kolláth Anna. Anyanyelv és kétnyelvű oktatás a szlovéniai Muravidéken. (2007) PRO MINORITATE 1216-9927 tavasz 110-121
 196. Krisztina Babos. A sociolinguistic investigation of the linguistic changes of the portuguese spoken in Brazil. (2007) Megjelent: 6th International conference of PhD students = PhD hallgatók VI. Nemzetközi Konferenciája pp. 11-15
 197. Vincze László. A svéd nyelv helyzete Finnország egészségügyi intézményeiben.. (2007) Megjelent: Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig pp. 84-97
 198. Janurik Szabolcs. Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben az 1980-as évektől napjainkig. (2007)
 199. Papp György. Az elsajátítás-tervezés alanyi, környezeti tényezői. (2007) Megjelent: A Magyar Tanszék Kiadványa, Tanulmányok, 40. füzet pp. 72-91
 200. Katalin Boócz-Barna. Formen des Sprachwechsels im Unterricht des Deutschen als L2 und L3: Psycholinguistische und fremdsprachendidaktische Aspekte der Mehrsprachigkeit. (2007) ISBN:9789634639411
 201. Csiszár Rita. Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról. (2007) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 - 6-7 136-149
 202. Dobai D. Határontúli magyarok nyelvhasználata. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet-nyelvhasználat (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74) pp. 68-71
 203. Tódor Erika. Hogyan lehetne jobban? Tantervfejlesztés és mellérendelő kétnyelvűség, avagy az oktatásszervezési döntéshozatalokat befolyásoló tényezőkről. (2007) MAGISZTER: PEDAGÓGUSOK ÉLETMÓD- ÉS ISKOLAMAGAZINJA 1417-6955 - ősz-tél 1-11
 204. Vanco Ildikö. in Slovakia: Are We Saving Our Nation. (2007) Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kommunikation in Österreich und Ungarn: Studien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert 4 p. 200
 205. Kovács Rácz. Kétnyelvűség és attitűd. (2007) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 38 3 147-158
 206. Karmacsi Z. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. (2007)
 207. Földes Csaba. Lexikalische Kontaktphänomene in einer Kultur von Mehrsprachigkeit: dargestellt am Beispiel des Deutschen als Minderheitensprache. (2007) GERMANISTISCHE STUDIEN 1732-680X 6 5-25
 208. Mágocsi Abigél. Magyar kisebbségi nyelvhasználat egy külföldi cégnél. (2007) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 13 1 77-82
 209. Wasserscheidt Philipp. Mehrsprachigkeit und Sprachwandel bei Unga ri schspre chen im serbischen Banat. (2007)
 210. Rus Fodor. Nincs cím. (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére 2 p. 226
 211. Szalai A. Nincs cím. (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében pp. 20-51
 212. Sófalvi K. Nincs cím. (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére 2 p. 278
 213. Lukács CS. Nincs cím. (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére 2 p. 55
 214. Beregszászi A et al. Nincs cím. (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II p. 152
 215. Orsós Anna. Nyelvi attitűdök a magyarországi beás közösségben. (2007) Megjelent: Nyelv, területiség, társadalom pp. 79-89
 216. Uhrinová Alžbeta. O lingvistických výskumoch Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. (2007) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 52 1 425-430
 217. Borbély Anna. Összehasonlító nyelvcsere-kutatások a Magyarország területén élő kisebbségi közösségekben. (2007) Megjelent: Nyelv, területiség, társadalom pp. 15-24
 218. Todor Erika et al. Raising the Issue of the Emotional Causes of Self-Expression Failures in Linguistic Context. (2007) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA 1220-0484 2065-9652 2007 3 199-208
 219. Tódor Erika et al. Raising the Issue of the Emotional Causes of Self-Expression Failures in Linguistic Context - Die Problematik ds emotionalen Grundes der Ausdrucksschwierigkeiten im linguistischen Bezug. (2007) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA 1220-0484 2065-9652 3 199-208
 220. Borbély A. Román-magyar kétnyelvű család, iskola és egyház. (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II pp. 185-197
 221. Papp György. Subjective and environmental factors of planning language acquisition. (2007) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2007 40 72-91
 222. Kárpáti Tünde et al. Szakmai koncepció és programtantervek a magyar mint idegen nyelv kompetencia fejlesztéséhez az 1-12. évfolyamokon. (2007) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 - 1-90
 223. Kovács Rácz. Szemelvények a szociolingvisztikai terminológiából - Seleéctions from the terminology of sociolinguistics. (2007) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 38 4 57-67
 224. Tatarek Gáborné. Ajánlás. (2008) Pepita. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Tallózója 8 2 57-60
 225. Navracsics J. A kétnyelvű mentális lexikon. (2008) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 14 4 62-64
 226. Hattyár H. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata. (2008)
 227. Vincze L. A svéd nyelv helyzete a finn egészségügyi rendszerben. (2008) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 8 1 29-37
 228. Maitz P. A szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások lehetőségeiről és korlátairól. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 2 154-173
 229. Kovács Rácz. Attitűdvizsgálat: Hogyan viszonyul a bánáti magyarság a magyar és a szerb nyelvhez?. (2008) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 38 4 73-85
 230. Telek-Terteli Marta. Čitanje, razumevanje štiva i dvojezičnost. (2008) NORMA: CASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU VASPITANJA I OBRAZOVANJA 0353-7129 13 3 121-132
 231. Mária Tódor. Forma şi fondul în predarea limbii române ca ne-maternă. (2008) O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului: studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul conferinței de la Miercurea-Ciuc, 12-13 iunie 2008 2008 p. 73
 232. Vanco Ildikö. Hungarian-language Higher Education in Slovakia: Are We Saving Our Nation or Isolating Ourselves?. (2008) Teaching Hungarian in Austria 6 p. 200
 233. Pálmainé Orsós Anna. Issues of Beas language teaching and language planning in Hungary. (2008) Megjelent: Society and Lifestyles pp. 21-42
 234. Kolláth Anna. Kihívások és megoldások. Gondolatok a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásáról. (2008) Megjelent: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés pp. 81-104
 235. Fóris Ágota. Kutatásról nyelvészeknek: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába.. (2008) ISBN:9789631963236
 236. Sad Novi. Lajos GÔNCZ. (2008) TEMPS, ESPACES, LANGAGES-La Hongrie à la croisée des disciplines-Tome I 1 p. 87
 237. Kovács-Rácz Eleonóra. Language attitude study in Banat. (2008) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2008 1 63-74
 238. Kovács László. Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon. Balassi Kiadó: Budapest, 2007. 180 p. (2008) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 14 4 62-64
 239. Kovács Rácz. Nyelvi attitűdvizsgálat Bánátban. (2008) Megjelent: A Magyar Tanszék kiadványa. Tanulmányok, 41. füzet pp. 63-74
 240. Sófalvi Krisztina. Román közterületnevek a két világháború közti időszak romániai magyar napilapjaiban. (2008) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 30 101-115
 241. Hattyár Helga. Sociolinguistic Research on Language Acquisition and Language Use of the Deaf in Hungary. Thesis. (2008)
 242. Csiszár R. Társadalmi szervezetek és kisebbségi anyanyelvhasználat Bécsben és Alsóőrben (Unterwart). (2008) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 38 152 52-74
 243. Brenner Edina. Ungarischunterricht im Burgenland. (2008) Ungarischunterricht in Österreich= Teaching Hungarian in Austria 2008 128-138
 244. Csiszár R. Vendégnyelvi elemek az Ausztriában élő magyarok beszédében. (2008) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 38 154 74-89
 245. Nagy Márta. A karcagi cigány fiatalok szlenghasználata (szakdolgozat). (2009)
 246. Márku A. A kárpátaljai magyarok kétnyelvő nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. (2009) Megjelent: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a 21. században pp. 107-112
 247. Menyhárt József. A katolikus egyházpolitika nyelvi vetületei Szlovákiában. (2009) Megjelent: Hatékony érdekérvényesítést pp. 79-90
 248. Márku A. A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 373-381
 249. Palla Ágnes. A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata. (2009)
 250. Illés-Molnár Márta. Anyanyelv és idegen nyelv között félúton. A magyar nyelv oktatása és a németországi magyar diaszpóra. (2009) THL2 - J TEACH HUNG 2ND LANG HUNG CULT - 1-2 58-65
 251. Gál Noémi. A nyelvi vitalitást befolyásoló változók a nyelvi revitalizáció felől. (2009) Megjelent: X. RODOSZ Konferenciakötet pp. 68-78
 252. Hattyár Helga. A siketközösségek kialakulása és néhány főbb jellegzetessége. (2009) Megjelent: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom pp. 69-83
 253. Gábrity Eszter. A szabadkai kétnyelvű egyetemisták nyelvhasználatának néhány jellemvonásáról. (2009)
 254. Hattyár H. A sztereotípiák, előítéletek és attitűdök hatása a siketek nyelvelsajátítására. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 191-199
 255. Pléh Csaba. A többnyelvűség pszicholingvisztikai kérdései. (2009) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 28 169-184
 256. Bernjak Elizabeta. Az anyanyelv és a kétnyelvűség. (2009) Megjelent: Lét és nyelv. Nyelv, identitás, irodalom. Tanulmánykötet pp. 113-124
 257. Kovács Rácz. Az anyanyelv fennmaradását befolyásoló tényezők a vajdasági magyarság körében. (2009) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 40 3 172-188
 258. Séra Magdolna. Az iskolai tannyelv-választás szerepe a kárpátaljai magyar kisebbség jövője és megmaradása szempontjából. (2009) Megjelent: Határhelyzetek II. pp. 241-268
 259. Tuska Tünde. Etnické parametre mladých Slovákov v maďarskom prostredí. (2009) Megjelent: Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov pp. 676-680
 260. Tódor Erika. Experiences of Meaning and the Multilingual Existence. (2009) ACTA DIDACTICA NAPOCENSIA 2065-1430 2 4 39-50
 261. Elizabeta Bernjak. Hipoteze o reformi dvojezičnega šolstva v Prekmurju. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 121-137
 262. Gál László. Hungarian-Romanian Bilingualism. (2009) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA 1220-0484 2065-9652 54 4 93-116
 263. Batizán Emese. (Két)nyelvhasználat egy erdélyi szórvány településen: Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. (2009) Megjelent: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség pp. 155-180
 264. Bindorffer Györgyi. Kisebbség és kettős identitás. (2009) Megjelent: Kultúrák között. X. Közművelődési Nyári Egyetem, Szeged, 2008. július 7-11. pp. 69-88
 265. Batizán Emese. Language in Motion? Popular, Political and Identity Aspects of Hungarian in Romania. (2009)
 266. Batizán Emese. Language in Motion? Popular, Political and Identity Aspects of Hungarian in Romania. (2009)
 267. Batizán Emese. Language in Motion? Popular, Political and Identity Aspects of Hungarian in Romania. (2009) Megjelent: Concepts & Consequences of Multilingualism in Europe pp. 350-390
 268. Bíró Bernadett et al. Language shift among the Mansi. (2009) Megjelent: Variation in Indigenous Minority Languages pp. 321-346
 269. Menyhárt J. Lingua ecclesiae: A református és katolikus egyházpolitika nyelvi vetületei Szlovákiában. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 263-272
 270. Theesz Poschner. Los conflictos valorales en la migración. Estudio de caso de los húngaros en Mexico. (2009) Megjelent: X. Congreso Nacional de Investigación Educativa, Área 6: educación y valores pp. 1-11
 271. Borbély Anna. Megtanulható-e a kisebbségi nyelv az iskolában?. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 179-191
 272. Bálint A. "Mer a mi magyarságunk csak olyan tájszó, olyan nem magyar" Magyarbőd alaktani jellegzetességei a nyelvcsere utolsó fázisában. (2009) Megjelent: Nyelvelmélet és dialektológia pp. 123-131
 273. Illés-Molnár Márta. Minden anyanyelv származási nyelv, de nem minden származási nyelv anyanyelv – Gondolatok a németországi magyarság (anya)nyelv-pedagógiájához. (2009) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 - 3 p. 1
 274. Víghné Szabó. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 339-351
 275. Vanconé Kremmer. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 274-283
 276. Domonkosi Á. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 194-203
 277. Gróf A. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 68-75
 278. Rudas J. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 60-67
 279. Szoták SZ. Nincs cím. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 304-313
 280. Heltai János. Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában. Doktori disszertáció tézisek. (2009)
 281. Karmacsi Z. Nyelvhasználati jellegzetességek kárpátaljai kétnyelvő gyermekek beszédében. (2009) Megjelent: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a 21. században pp. 64-70
 282. Salánki ZS. Nyelvi attitűdök egy oroszországi finnugor beszélőközösségben. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 293-300
 283. Gazdag Vilmos. Nyelvi attitűdök és az interferencia kérdései Vadastanya ukrán/ruszin nyelvű lakossága körében. (2009) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE - 2 199-213
 284. Pintér Tibor. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen: Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. (2009) ISBN:9789630673181
 285. Lukács CS. Nyelvjárás és köznyelv: székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságának vizsgálata. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 331-338
 286. Lanstyák István. Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvmenedzselés. (2009) ISBN:9788089236640
 287. Janurik B. Nyelvtani kódváltástípusok az erza-orosz kétnyelvűek beszédében. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. pp. 309-318
 288. Márku Anita. Nyelvválasztási stratégiák a kétnyelvű kárpátaljai fiatalok körében. (2009) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE - 2 145-163
 289. Papp AM. Nyelvválasztási stratégiák Marosvásárhelyen. (2009) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 105 3 340-355
 290. Mágocsi A. Nyelvváltás ukrán órán a nagyszőlősi magyar iskolában. (2009) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 15 1-2 80-88
 291. Bauko J. Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (2009)
 292. Szűcs Kinga. Schweierigkeiten im Nichtfachspezifischen Fremdsprachigen Mathematikunterricht. (2009)
 293. Lukács Csilla. Székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata. (2009) Megjelent: Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból pp. 73-79
 294. Menyhárt József et al. Szlovákiai magyar nyelvjárások. (2009) ISBN:9788080945756
 295. Pintér Márta. The Interconnections Between the Growth of National Mass Movements and the Decline of the Native Language in 19th-century Ireland. (2009) Bulletin of Transylvania University of Brasov 2 51 235-242
 296. Horváth I. Többnyelvűség és a nyelvi reprodukció kockázata az erdélyi magyar nyelvű népesség vonatkozásában. (2009) Megjelent: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség pp. 85-131
 297. Єлизавета Барань et al. Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім.. (2009) Megjelent: Acta Beregsasiensis pp. 91-112
 298. ЧЕРНИЧКО СТЕПАН. Напрямки мовної освіти України і угорськомовна освіта на Закарпатті. (2009) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 2 p. 97
 299. Черничко Степан. Напрямки мовної освіти України і угорськомовна освіта на Закарпатті. (2009) Megjelent: Acta Beregsasiensis pp. 97-106
 300. Csernicskó István et al. A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája. (2010) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 21 3 3-36
 301. Sorbán Angella. A kétnyelvűség – szociológiai nézőpontból. (2010)
 302. Várkuti Anna. A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére. (2010)
 303. Ferencz Viktória. A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok. (2010) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 21 3 59-89
 304. Vargha Fruzsina. A lexikális hozzáférés útjai az első és a második nyelv esetében. (2010)
 305. Kovács Rácz. A magyar és a szerb nyelv helyzete, alkalmazása a vajdasági magyarság körében. Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 - 3 104-118
 306. Csernicskó István. A magyar nyelv hivatali/hivatalos használatának esélyei és lehetőségei Kárpátalján az ukrajnai nyelvi helyzet és nyelvpolitikai kontextusában. (2010) Megjelent: Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve pp. 9-23
 307. Koloszár Ibolya. Angol nyelv az óvodában – szakirányú továbbképzés óvodapedagógusok számára. (2010) Megjelent: A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia pp. 132-137
 308. Gál Noémi. A nyelvi revitalizáció: Elméletek, módszerek, lehetőségek. (2010) ISBN:9789738865457
 309. Tóth Anita. A nyelvjáráshoz való viszonyulás – Attitűdvizsgálat Bácsfeketehegyen az általános iskolások körében. (2010) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2 111-125
 310. Kovács Rácz. A nyelvjárással szemben kialakult nyelvi attitűd a vajdasági magyarság körében. (2010) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 - 3 170-179
 311. Tóth Anita. Attitudes toward dialect: A research into attitudes among primary school students at Bácsfeketehegy. (2010) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2010 2 111-125
 312. Koloszár Ibolya. Az angol nyelv az óvodában. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 - 4 75-84
 313. Navracsics Judit. Egyéni kétnyelvűség. (2010) ISBN:9789639927292
 314. Séra Magdolna. Érvek és ellenérvek az iskolai tannyelvválasztásban (avagy az oktatáspolitikai változások hatása a kárpátaljai magyar közösségre irányított beszélgetések alapján). (2010) Megjelent: Határhelyzetek III pp. 161-185
 315. Fodor Dóra. Etnopszichológiai tényezők a kétnyelvűségben. (2010) ERDÉLYI PSZICHOLÓGIAI SZEMLE / TRANSYLVANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1454-797X 2286-1386 1 4 77-93
 316. Csernicskó István et al. Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. (2010) Megjelent: Határon túli magyarság a 21. században pp. 167-198
 317. Krajnik Ildikó. Igazolás, szprávka vagy dovidka? Orosz és ukrán kölcsönszavak szociolingvisztikai vizsgálata Kárpátalján. (2010)
 318. Márku Anita. Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái. (2010) Megjelent: Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. pp. 111-120
 319. Törteli Telek. Kétnyelvűség és szövegértés. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 - 1 113-123
 320. Márku Anita. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben: MTA Határon Túli Magyar Ösztöndíjprogram és az MTA Kisebbségkutató Intézet 2009. évi 2009A00037E számú pályázatának beszámolója. (2010)
 321. Bakk-Miklósi K. Kétnyelvűvé válásunk útjain. (2010)
 322. Csernicskó István et al. Ki, kivel, hol és miért? – A nyelvek használata a kárpátaljai magyar közösségben. Gyorsjelentés. (2010)
 323. Fazekas Orsolya. Kódváltási stratégiák a romániai internetes naplók nyelvhasználatában. (2010) Megjelent: 6. Félúton Konferencia. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája pp. 1-9
 324. Szabó T. Annamária. Kódváltási stratégiák kisebbségi diskurzusokban. (2010) Megjelent: IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia pp. 150-163
 325. Kovács-Rácz Eleonóra. Language attitude to dialect among Hungarians in Vojvodina. (2010) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2010 3 170-179
 326. Szabó T. Annamária. Lexikai interferenciák és kódváltási stratégiák második generációs magyar - francia kétnyelvű beszélők nyelvhasználatában: Félúton 5. : az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája : 2009. április 22-23.. (2010) Megjelent: Félúton 5 : az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája pp. 155-171
 327. Molnár Anita. Magyar vagy ukrán tannyelvű iskola? A tannyelv lehetséges következményeiről Kárpátalján.. (2010) Megjelent: Határhelyzetek III pp. 186-212
 328. Janurik Boglárka. Methodological problems in studying the grammatical types of code-switching (Erzya–Russian bilinguals). (2010)
 329. Bajtai Anna. Mikes Melánia és a gyermekkori többnyelvűség. (2010) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 10 1-2 p. 157
 330. Babai Zsófia. Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés Sopronban. (2010)
 331. Simon Szabolcs. Nyelvi szondázások: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok a szlovákiai magyar nyelvhasználat köréből. (2010) ISBN:9788080624187
 332. Gazdag Vilmos. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). (2010) Megjelent: Határhelyzetek III pp. 124-160
 333. Bátyi Szilvia. Szóasszociációs vizsgálat a kétnyelvű kárpátaljai általános iskolások körében – A család mint befolyásoló tényező. (2010) Megjelent: Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. pp. 130-137
 334. Vukov Raffai Éva. A 7-14 évesek szóbeli kommunikációjának társadalmi és nyelvi tényezői kétnyelvű közösségben. (2011)
 335. Benő Attila. A dolgok másik neve. (2011) ISBN:9789731960289
 336. Felföldi Rita. A kisebbségi nyelvek helyzetének változása az Európai Unióban. (2011)
 337. Richter Borbála. A német és a francia nyelv sorsa a korabeli Dél-Afrikában. (2011) Megjelent: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi ... pp. 330-338
 338. Gordon Győri. Angol vagy kínai?. (2011) Megjelent: Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét pp. 165-184
 339. Zajdó K. A siket gyermekek bimodális oktatásának alapvető szükségességéről és előnyeiről. (2011) Megjelent: Hungarológiai Évkönyv pp. 303-314
 340. Benő Attila. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve: Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. (2011) ISBN:9788096955640
 341. Enikő Biró. Attitude as discourse element in a multicultural professional medium.. (2011) LINGUA - LANGUAGE AND CULTURE 2068-5351 10 p. 1
 342. Biró Enikő. Attitude as discourse element in a multicultural professional medium1. (2011) LINGUA - LANGUAGE AND CULTURE 2068-5351 2011 1 93-104
 343. Ujvári Tóth. A verbászi magyar ajkú diákok kódváltása. (2011) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 - 1 107-120
 344. Kovács Rácz. Az élőnyelvi kommunikáció nyelve a vajdasági magyarság körében. (2011) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 - 1 83-96
 345. Vékony V. Biliteráció és kétnyelvűség gyermekkorban: Problémavázlat. (2011) Megjelent: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben pp. 108-113
 346. Ujvari-Tot Anita. Code shifting of Hungarian schoolchildren in Verbász. (2011) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2011 1 107-120
 347. Rajsli Ilona. Code-switch in the language use of Hungarian speakers in Vojvodina. (2011) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2011 4 108-120
 348. Hargitai Evelin. „Én ilyen luzofónius magyar beszélek” - A magyarországi portugál ajkú diaszpóra nyelvhasználatáról. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 3 349-361
 349. Kovács L. Fogalmi redszerek és lexikális hálózatok a mentális lexikonban. (2011) ISBN:9789639902756
 350. Szabó T. Annamária. Identitástudat kisebbségben a Kárpát-medencén innen és túl. (2011) Megjelent: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi ... pp. 235-244
 351. Kovač-Rac Eleonora. Language performance in the communication of Hungarians in Vojvodina. (2011) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2011 1 83-96
 352. Nagy Katalin. Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. (2011) ARGUMENTUM 1787-3606 7 74-79
 353. Vízkeleti László. Nyelvhasználat és kisebbség – A szlovákiai magyarság fontosabb nyelvi és nyelven kívüli sajátosságai. (2011) E-TUDOMÁNY 1786-6960 9 1 p. 1
 354. EFREMOVA T. Nyelvi attitűdök egy oroszországi finnugor nép a városi marik körében. (2011) Megjelent: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig pp. 17-28
 355. Kovács L. Nyelvi módok egy lehetséges osztályozása: A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok. (2011) Megjelent: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben pp. 114-123
 356. Kiss Jenő. Nyelvromlás?. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 1 9-20
 357. Maitz P. On explaining language shift: Sociology or social psychology of language?. (2011) MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION 0167-8507 1613-3684 30 2 147-175
 358. Márku Anita. „Po Zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben. (2011)
 359. Sorbán Angella. Sociological Aspect of Bilingualism in Education and in the Labour Market: PhD Thesis Abstract. (2011)
 360. Navracsics Judit. Szóaktiváció két nyelven. (2011) ISBN:9789636932893
 361. Erdei Ildikó. Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja. (2011)
 362. Sütő Erika. Valóságértelmezés és identitásformálás magyarórán. (2011) Megjelent: Az identitás szemiotikája pp. 56-64
 363. Orsós Anna. A beás nyelv magyarországon. (2012) Északmagyarországi Hír: A „Király Lajos” Eszperantó – Baráti Kör Tájékoztatója 6 83-85 15-26
 364. Bodó Csanád. A látszólagos idő valósága: Esettanulmány a folyamatban lévő nyelvhasználati változások vizsgálatához. (2012) ISBN:9789630593090
 365. Szépfalusi István et al. A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. (2012) ISBN:9789636932213
 366. Kovács László. A mentális lexikon hálózatai. (2012) Megjelent: Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Budapest pp. 43-49
 367. Nádor Orsolya. A mentális lexikon kutatásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanulóinak esetében. (2012) Megjelent: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban [Mental procedures in language processing] pp. 397-402
 368. Horváth Csilla. A nyelvi kontaktusok hatása a manysi revitalizációs törekvésekre. (2012) Megjelent: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia pp. 62-68
 369. -. Az eszperantó (és mozgalmának) kritikája: EU-szperantó??? – Latin vs. Eszperantó, avagy: mi fán terem a propedeutika? (bev.). (2012)
 370. Rajsli Ilona. Az írott nyelvi kódváltás kifejezési lehetőségei a vajdasági kultúrtérben. (2012) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2012 4 86-95
 371. Vukov Raffai. Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van: A magyar nyelvhasználat vajdaségi terei: nyelvi tervezés és oktatás. (2012) ISBN:9788688971010
 372. Rajsli Ilona. Contextual analysis of code-switching. (2012) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2012 3 77-90
 373. Bérces E. Helyesírás és terminológia-politika. (2012) Megjelent: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi ... pp. 445-450
 374. Vékony V. Írott nyelvi kétnyelvűség. (2012) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 12 1-2 105-126
 375. Bíró Enikő. Language Learning Strategies of Dominant Bilinguals. (2012)
 376. Menyhárt J. Lingua ecclesiae. (2012) Megjelent: Language policy, dialect, and bilingualism pp. 101-112
 377. Andrić Edit. Making use of the contrastive approach in teaching Hungarian grammar. (2012) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2012 4 54-60
 378. Vékony V. Merkmale der schriftsprachlichen Kommunikation im ungarisch-deutschen bilingualen Kontext. (2012) Megjelent: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban [Mental procedures in language processing] pp. 323-332
 379. Szabó T. Annamária. "Mit jelent az Ön számára magyarnak lenni?": Identitásvizsgálatok a franciaországi magyarok körében. (2012) Megjelent: FÉLÚTON 7.
 380. Bajtai Anna. Muzslyai magyar-szerb kétnyelvű fiatalok nyelvi kompetenciája. (2012) Megjelent: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban [Mental procedures in language processing] pp. 247-253
 381. Hoppa Enikő. „Mük csángóul beszélünk”: A moldvai magyar nyelvjárás. (2012) ISBN:9789639893542
 382. Babai Zsófia. Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés Sopronban. (2012) TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS - A KISEBBSÉGI LÉT DIMENZIÓI. INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT 2063-6288 - 2 1-16
 383. Varjasi Szabolcs. Nyelvi jogok a mindennapokban: egy felvidéki jogtudatosság-vizsgálat eredményei. (2012) Megjelent: A sokszínű alkalmazott nyelvészet pp. 112-119
 384. Görcsné Dr.. Publikációk, tudományos munkák jegyzéke (Nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, nyelvpedagógia, interkulturális kommunikáció, pedagógia) 1985–2012. (2012)
 385. Gyarmathy D. Rejtett és felszíni monitorozás a spontán beszédben. (2012) Megjelent: A szótól a szövegig pp. 99-109
 386. Bokor Julianna. Siket szülők halló gyermekeinek nyelvhasználati jellegzetességei a nyelvelsajátítás tükrében. (2012) Megjelent: A sokszínű alkalmazott nyelvészet pp. 96-104
 387. Sándor A. The state and research of Hungarian regional dialects in Slovakia. (2012) Megjelent: Language policy, dialect, and bilingualism pp. 67-82
 388. Bartha Krisztina. A beszédfeldolgozás jellemzői magyar domináns kétnyelvűeknél. (2013) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 21 233-246
 389. Szabó MH. A hangzó magyar nyelv hatása a magyar jelnyelvre. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 43-79
 390. Szabó M. A hangzó magyar nyelv hatása a magyar jelnyelvre. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2. pp. 43-79
 391. Gugán Katalin. A honfoglalás előtti török--magyar érintkezésekről. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 206-226
 392. Andrássy György. A kisebbségi nyelvek helyzete nemzetközi jogi szemszögből. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 4 385-392
 393. Tolcsvai Nagy. A kisebbségi tanulók államnyelvoktatásának nyelvtudományi alapjai. (2013) Megjelent: Science for Education - Education for Science/ Veda pre vzdelanie - vzdelanie pre vedu/Tudomány az oktatásért - Oktatás a tudom... pp. 331-340
 394. Csernicskó István. Államok, nyelvek, államnyelvek: Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). (2013) ISBN:9789636932534
 395. Bíró Enikő. Az attitűd és a nyelvtanulási stratégiák megmutatkozása a másodnyelv elsajátításában és használatában: Egy felmérés tanulságai. (2013) Megjelent: Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség pp. 27-44
 396. Grabovac Beáta et al. Az érzelmek reprezentációja, feldolgozása, megnyilvánulása és tapasztalata kétnyelvű személyeknél. (2013) Megjelent: Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség pp. 45-67
 397. Rajsli Ilona. Examination of attitudes towards code-switching among young people in Vojvodina. (2013) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2013 3 13-32
 398. Kovács László. Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban. (2013) ISBN:9786155219351
 399. Magyarné Szabó. Interkulturalitás a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban. (2013) Megjelent: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. pp. 142-146
 400. Reszegi Katalin. Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja. (2013) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 51 129-140
 401. Szabó T. Annamária. Nyelvek és kultúrák találkozásának identitásképző szerepe a nyugati magyar diaszpórában. (2013) Megjelent: Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség pp. 295-313
 402. Losonc Zsuzsanna. Penetration of the loan-words in the students' Hungarian usage in Magyarkanizsa (Kanjiža), Törökkanizsa (Novi Kneževac) and Újvidék (Novi Sad). (2013) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2013 1 173-182
 403. Márku Anita. "Po zákárpátszki": Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. (2013) ISBN:9786175961193
 404. Bokor Julianna. Siket szülők halló gyermekeinek identitása a nyelvhasználat tükrében. (2013) Megjelent: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában pp. 83-100
 405. Grabovac Beata. TRANSLATING EMOTIONS-THE REPRESENTATION AND PROCESSING OF EMOTION-LADEN AND EVALUATIVE WORDS IN BILINGUAL AND MONOLINGUAL INDIVIDUALS FROM SERBIA. (2013) VSEBINA/INDICE GENERALE/CONTENTS 2013 p. 423
 406. Klein Ágnes. Utak a kétnyelvűséghez: nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt. (2013) ISBN:9786155219412
 407. Kovács Lea et al. Adalékok a horvátországi (kelet-szlavóniai) magyarság anyanyelvhasználatának vizsgálatához. (2014) Megjelent: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség pp. 186-200
 408. Labancz Linda. A kétnyelvűség és dementia összefüggései. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 353-363
 409. Szentgyörgyi Rudolf. A kétnyelvűség változatai és változásai a középmagyar korban. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 162-175
 410. Heltai János Imre. A nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. (2014) ISBN:9786155061042
 411. Borbély Anna. A veszélyeztetett magyarországi román nyelvváltozat. (2014) Megjelent: Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején pp. 56-65
 412. Cho Okhwa. Az egyéni kétnyelvűség szerepe egy harmadik nyelv tanulása során. (2014) Megjelent: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat pp. 47-54
 413. Szoták Szilvia. Egyház és kétnyelvűség az Őrvidéken (Felsőpulya). (2014) Megjelent: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség pp. 346-359
 414. Sándor Klára. Határtalan nyelv. (2014) ISBN:9789639863378
 415. Vitéz Ágnes. Idiómák: A magyar nyelv és a magyar jelnyelv közötti kódváltásból adódó értelmezési nehézségek. (2014) Megjelent: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat pp. 73-78
 416. Bakró-Nagy Marianne. Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?. (2014) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 175 9 1038-1046
 417. Borbély Anna. Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. (2014) ISBN:9789632367231
 418. Szentgyörgyi Rudolf. Kétnyelvűség a középmagyarkori boszorkányperekben. (2014) Megjelent: Nyelv - társadalom - kultúra pp. 222-226
 419. Kovács ÁM. Korai kétnyelvűség és szociokognitív fejlődés. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 551-574
 420. Bartha Krisztina. Mondat- és szövegértési vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (2014) Megjelent: A nyelv közösségi perspektívája pp. 36-49
 421. Pintér Judit et al. Számítógéppel segített beszédfejlesztés. (2014) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 20 4 75-86
 422. Hattyár Helga. Szövegértés és esélyegyenlő(tlen)ség. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 345-352
 423. Ortutay Katalin. A baszk nyelv és kultúra helyzete Franciaországban. (2015) Megjelent: Nyelv, kultúra, társadalom pp. 218-224
 424. Pál Helén. A bukovinai székelyek nyelvjárása. (2015) ISBN:9789631236132
 425. Keller Krisztina et al. A kisebbségi önkormányzatok szerepe a testvértelepülési kapcsolatok alakulásában a horvát-magyar határ mentén. (2015) Megjelent: Útkeresés - tudomány - felelősség: very best of Kheops, 2006-2015: tanulmánykötet: válogatás a 2006 és 2015 között megrendezésr... pp. 472-485
 426. Rajsli Ilona. A kódváltás lexikai-szemantikai aspektusai a vajdasági magyar nyelvben. (2015) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2015 2 90-104
 427. Uhrin E. A magyarországi szlovákok. (2015) Megjelent: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában pp. 224-230
 428. Orsós Anna. A romológia alapjai. (2015) ISBN:9789636428211
 429. Slíz Mariann. A személyneveket érintő kontaktushatások tipológiája: Ómagyar kori oklevelek tanúságtétele. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 137-149
 430. Slíz Mariann. A személyneveket érintő kontaktushatások tipológiája. Ómagyar kori oklevelek tanúságtétele.. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 147-160
 431. Tolcsvai Nagy. Az államnyelv mint L2 oktatása kisebbségi tanulók számára - funkcionális megközelítés. (2015) Megjelent: Nyelvtanulás - nyelvtanítás pp. 117-128
 432. TUŠKOVÁ Tünde. ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU V KRUHU MLADÝCH SLOVÁKOV V MAĎARSKOM PROSTREDÍ. (2015) ROMANOSLAVICA 0557-272X 2015 p. 265
 433. Salomonné Csiszár. Hogyan erősítsük meg gyermekünk kétnyelvűségét?. (2015) Megjelent: Világ és nyelv szenvedéllyel pp. 182-188
 434. Fazakas Emese. Interferenciajelenségek régi magyar szövegekben. (2015) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. pp. 45-55
 435. Bartha Krisztina. Kétnyelvű gyermekek. (2015) Megjelent: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában pp. 74-81
 436. Bartha Krisztina. Magyar–román alsó tagozatos kétnyelvű gyermekek beszédészlelési folyamatainak jellemzői. (2015) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2015 2
 437. Nagy Noémi. Nyelv, hatalom, jog. (2015) PRO MINORITATE 1216-9927 2015 3 3-20
 438. Heltai János Imre. Roma/cigány gyerekek kétnyelvűségének néhány magyarnyelv-pedagógiai vonatkozása. (2015) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2
 439. Tóth Sándor. SPRACHLICHE ATTITÜDEN DER SLOWAKEN IN SÜDOSTUNGARN–EINFLUSS ZUM SCHULWESEN. (2015) New Challenges in Education 13 p. 232
 440. Tolcsvai Nagy. State language as L2 education for minoity students - a functional approach. (2015) Megjelent: Language learning and teaching: state language teaching for minorities pp. 113-124
 441. Salánki Zsuzsa. The bilingualism of Finno-Ugric language speakers in the Volga Federal district. (2015) Megjelent: Language Empires in Comparative Perspective p. 237
 442. Péntek János. Történések a nyelvben a keleti végeken. (2015) ISBN:9786067390254
 443. Dormán András. A Franciaországon kívüli európai frankofón államok: A francia mint első nyelv Belgiumban és Luxemburgban. (2016) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 9 1 xx-xx
 444. Nagy L. A hiteles szöveg. (2016) Megjelent: Generációk nyelve pp. 435-444
 445. Márku Anita. A kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználata: nyelvi kontaktus, identitás és kreativitás. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 129-146
 446. Havasi Zs. A kétnyelvűség fázisai és nyomai Péteriben. (2016) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 2. pp. 135-147
 447. Bokor Julianna. A siket közösség és a magyar jelnyelv megjelenése az anyanyelvi órákon. (2016) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 9 3 xx-xx
 448. Hargitai Evelin. A többnyelvűség változatai, nyelvideológiák, tanulói közösség és a nyelvi sztenderdizáció esélyei egy észak-portugáliai kisebbségi közösségben. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 321-335
 449. Nagy Noémi. Fenntartható nyelvi sokszínűség?: Az európai nyelvpolitika jogi keretei. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 57-71
 450. Tücsök Dorottya. Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében. (2016) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 2. pp. 165-172
 451. Bartha Krisztina. Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai. (2016) ISBN:9786067390667; 9786068156804
 452. Konyári Ibolya. Kódváltás a finnországi magyarok körében. (2016) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 23 157-185
 453. Borbély Anna. Közösségi kétnyelvűség Magyarországon: anyanyelv és kódváltás. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 91-108
 454. Lakatos Péter. Kultúra- és nyelvspecifikus diskurzusjelölők a romani nyelvben. (2016) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2016 3 12-17
 455. Sándor Klára. Nyelv és társadalom. (2016) ISBN:9786155205149
 456. Hatoss Anikó et al. Nyelvmegtartás az ausztráliai magyarok körében. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 109-127
 457. Csernicskó István. Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. (2016) ISBN:9786177132409
 458. Babai Zsófia. Sprachwechselprozess. Eine soziolinguistische Fallstudie zum Deutschen in Westungarn. (2016) Megjelent: Humántudományok - innováció - diverzitás pp. 5-25
 459. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
 460. Bartha Krisztina. Szóasszociációs és szótalálási vizsgálatok kétnyelvű gyermekeknél. (2016) Megjelent: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben pp. 457-464
 461. Kovács Ivett Judit. The world at their feet.: Children's early competence in two languages through education. (2016) EDUCATION 3-13: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMARY ELEMENTARY AND EARLY YEARS EDUCATION 0300-4279 1475-7575 44 3 367-369
 462. Bába Szilvia. A magyar nyelvhasználat jellemzői a tengerentúli diaszpórában. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 265-275
 463. Romanek Péter Zalán. A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. (2017) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 10 2 5-15
 464. Bartha Krisztina. A rövid távú memória szerepe a beszédfeldolgozásban kétnyelvű kisiskolásoknál. (2017) Megjelent: Nyelv – Közösség – Perspektíva pp. 129-138
 465. Bogárdi Dóra et al. „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat”: A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. (2017) Megjelent: III. Fiatalok EUrópában Konferencia pp. 19-36
 466. Holecz Margit. Jelnyelvi és hangzó nyelvi asszociációk mintázatai. (2017) Megjelent: Kérdések a Félúton műhelyéből, utak a megoldásokhoz pp. 56-80
 467. Tolcsvai Nagy Gábor. Kisebbségiek államnyelvoktatása: amit a nyelvtudomány tehet. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 141 3 324-339
 468. Heltai Borbála Éva. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. (2017)
 469. Huszár Attiláné Fábiánkovits. Nyelvmegtartás és identitásépítés egy nemzetiségi horvát településen. (2017) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017 pp. 76-86
 470. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
 471. Csernicskó István. Русинська – мова або діалект? (Rusyns'ka – mova abo dialekt?): Освітлення проблеми на основі понять соціолінгвістики (Osvitlennja problemy na osnovi ponjat' sociolingvistyky). (2017) Megjelent: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás pp. 108-117
 472. Márkus Éva et al. A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. (2018) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 6 3 56-69
 473. Szabó Gergely. A migráció és a többnyelvűség narratívái amerikai magyarok körében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 1 1-21
 474. Kiss Anita. Az internetes kommunikációban megfigyelhető kontaktushatások kétnyelvű közösségben. (2018) Megjelent: Ingenia Hungarica IV. pp. 147-170
 475. Pachné Heltai Borbála. Kommodifikáció, médiadiskurzus, kódváltás: Egy rádióműsor többnyelvű társalgásrészleteinek elemzése. (2018) Megjelent: A többnyelvűség dinamikája pp. 115-136
 476. * Bartha Csilla et al. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és Nyelvesély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 373-399
 477. Gazdag Vilmos. Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 3 347-359
 478. Romanek Péter. Multimodalitás és multikompetencia - általános nyelvi megfontolások a hallássérültek (grammatika)oktatásához. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 401-418
 479. Dormán András. Nyelvi tervezés és nyelvpolitika Franciaországban: A nemzeti nyelv megteremtésének főbb állomásai és kihívásai. (2018)
 480. Gazdag Vilmos. Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. (2018) ISBN:9786177404834
 481. Kovacs Rac Eleonora et al. Sense of local identity, attitudes toward dialects and language teaching: The Hungarian minority in Serbia. (2018) POZNAN STUDIES IN CONTEMPORARY LINGUISTICS 1732-0747 1897-7499 54 1 115-146
 482. * Bartha Csilla et al. Siket gyermekek jelnyelvi teljesítményének értékelése. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 419-434
 483. Karmacsi Zoltán. Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. (2018) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 6 3 34-55
 484. Csernicskó István. A kutatói etika és a politikai meggyőződés. (2019) Megjelent: A nyelvészet műhelyeiből pp. 188-211
 485. Ladányi Mária et al. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (2019) ISBN:9789634638445
 486. Schmidt Ildikó. A magyar írás és olvasás tanítása – az alfabetizálás folyamata. (2019) ISBN:9786155961168
 487. Pál Helén. A nyelvjárások visszaszorulása és a magyarországi falvak. (2019) Megjelent: A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben pp. 343-383
 488. Császári Éva. Élettörténetek és kétnyelvűség. (2019) Megjelent: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából pp. 9-20
 489. Tódor Erika-Mária. Hétköznapi kétnyelvűség: Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban. (2019) ISBN:9789638798466
 490. Katona Éva. Kétnyelvű osztálytermi diskurzusok a Felvidéken. (2019) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 4. pp. 125-132
 491. Jánk István. Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. (2019) ISBN:9788055814285
 492. Fekecs Emese. Vajdasági magyar kettősnyelvű egyetemi hallgatók kódváltástípusai az újvidéki egyetem bölcsészettudományi karán. (2019) Megjelent: A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben pp. 177-194
 493. Pál Helén. A bukovinai székelyek nyelvjárása. (2020) ISBN:9786150074887
 494. Kovács Tímea. Kétnyelvűség és kódváltás: egy empirikus kutatás utóélete. (2020) Megjelent: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben pp. https://mersz.hu/hivatkozas/nyki2pdik_69-https://mersz.hu/hivatkozas/nyki2pdik_76
2020-08-13 22:55