1.
Kondé, Zoltán ; Szabó, Gergely ; Dósa, Zoltán
In: Kondé, Zoltán (eds.) Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák : Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi/kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2017) pp. 39-57. , 18 p.
Publication:3309659 Admin approved Core Chapter in Book (Study )
Language: Hungarian
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3309659] [Admin approved]
2.
Language: Hungarian
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3309658] [Admin approved]
3.
Mailáth, Mónika ; Laczkóné, Majer Réka ; Horváth, Zsolt ; Szabó, Gergely Sándor
MAGYAR ONKOLÓGIA 61 pp. 276-283. , 8 p. (2017)
Publication:31230113 Published Core Journal Article (Survey paper ) Scientific
Language: Hungarian
A magyar lakosság egészségügyi mutatói közül a daganatos betegségek legfontosabb jelzőszámai nem javultak az ezredforduló óta. Az onkopszichológiai ellátás során pácienseinknél a lehető legjobb életminőség elérése a cél. Körükben a pszichés zavarok előfordulási gyakorisága jelentős, ehhez kisszámú ellátó személyzet társul: így a veszélyeztetettek kiemelése, vagyis a szisztematikus szűrés bevezetése lenne a megoldás. Magyarországon jelenleg nincs egységes, minden onkológiai ellátó intézményre kiterjedő szűrési módszer. A distresszhőmérő és problémalista magyar standardjának meghatározása bevezető lépése egy komplex programnak, melynek célja általános onkopszichológiai szűrés kialakítása. Egy ilyen átfogó program emelheti a hazai onkológiai betegellátás színvonalát, és végső soron betegeink életminőségét, életkilátásait is.
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31230113] [Approved]
4.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 70 : 4 pp. 769-785. , 17 p. (2015)
Publication:31230158 Published Core Journal Article (Article ) Scientific
Language: Hungarian
Háttér és célok A binaurális ütemek a két fül közötti frekvenciakülönbség hatására létrejövő pulzáló hangok. A „binaurális ütem” angol megfelelőinek szavaira az internetes keresési találatok az elmúlt három évben megduplázódtak, ami jól példázza az utóbbi időben egyre inkább növekvő érdeklődést. Ezeket a hangokat feltételezett pszichológiai hatásaik miatt keresik, noha a tudományos adatok ellentmondásosak a témában. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a binaurális ütemek hallgatása milyen szubjektív élményeket vált ki a hallgatóból, és ezeket milyen tényezők befolyásolják, tehát hogy mi a szerepe az elvárásoknak, a hang speciális akusztikai tulajdonságainak, illetve a binaurális ütemek frekvenciatartományának. Módszer Jelen tanulmányban két vizsgálatot mutatunk be. Az élményeket a (Phenomenology of Consciousness; PCI) élményfeltáró kérdőívvel és a személyekkel készült interjúk tartalomelemzésével mértük. Az első vizsgálatban 109, a másodikban 159 egyetemi hallgató vett részt. Az első kísérletben az instrukció, a másodikban az ingerek fizikai jellemzőinek hatását vizsgáltuk. Eredmények A binaurális ingerlés hatására a személyek élményei szignifikánsan megváltoztak, és az élményeket befolyásolta az instrukció. A különböző akusztikai tulajdonságokkal rendelkező hangok hatásában nem volt különbség. Következtetések A binaurális ütemek alkalmasak transzszerű élmények kiváltására. Az átélt élményeket jelentősen befolyásolják az előzetes instrukciók. Az átélt élményeket nem befolyásolja a hangok binaurális tulajdonsága, feltehetőleg az ingerek monotonitása okozza az élményváltozásokat.
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31230158] [Approved]
5.
Language: Hungarian
Thesis/PhD (Thesis)/Scientific
Comment: Tudományág: pszichológiai tudományok
Témavezető: Szabó Csaba
Beadás éve: 2015
A védés időpontja: 2015-04-28 13:30
A fokozat odaítélésének dátuma: 2015-05-13

Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola
Debrecen, Magyarország

[2974140] [Checked]
6.
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó (2014) pp. 195-203. , 9 p.
Publication:2559858 Admin approved Core Chapter in Book (Chapter ) Scientific
Language: Hungarian
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2559858] [Admin approved]
7.
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó (2014) pp. 179-193. , 15 p.
Publication:2559849 Admin approved Core Chapter in Book (Chapter ) Scientific
Language: Hungarian
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2559849] [Admin approved]
8.
Valletta, Malta : University of Malta (2014) pp. 49-50. , 2 p.
Publication:2829176 Admin approved Core Conference paper (Abstract ) Scientific
Language: English
Conference paper/Abstract (Conference paper)/Scientific[2829176] [Admin approved]
9.
PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 33 : 4 pp. 273-293. , 21 p. (2013)
Publication:2518911 Admin approved Core Journal Article (Article )
Language: Hungarian
A hipnotikus fogékonyság és a figyelmi beállítódások rugalmas kontrollálásának lehetséges összefüggését tanulmányoztuk éber állapotban. A hipnotikus fogékonyság alapján kialakított (alacsony, közepes, magas fogékonyságú) csoportok feladatváltási teljesítményét vizsgáltuk a feladatváltási paradigma egy újszerű változatával. A személyek hipnotikus fogékonyságát előzetesen, a Waterloo-Stanford Hipnábilitási Csoportskála C változatával mértük. A kísérletben a személyeknek két kognitív kategorizációs feladatot kellett felváltva teljesíteni reakcióidő helyzetben. Az ingersorozat meghatározott pontjain jelzések határozták meg a releváns kategóriákat (irányított váltás és irányított ismétlés). A sorozat két kiemelt pontján a személyek maguk döntöttek arról, hogy változtatnak-e a feladaton (önkéntes váltás) vagy sem (önkéntes ismétlés). Markáns különbséget találtunk a váltási és az ismétlési reakciók latenciájában (váltási veszteség) irányított helyzetekben. A váltási veszteség jelentősen kisebb volt önkéntes helyzetben, mely azt jelezheti, hogy, ha a figyelmi feldolgozás céljainak önálló meghatározására lehetőség van a figyelmi teljesítmény javul. A három vizsgálati csoport teljesítménye lényegében egybevágónak bizonyult irányított és önkéntes figyelmi helyzetben is. Ugyanakkor az önkéntes váltások gyakorisága jelentősen eltért a két lehetséges váltási hely között, mindhárom csoportban. A váltási veszteség a preferált váltási ponton kisebb volt, ugyanakkor a preferált és nem preferált váltási helyzetekben mutatott váltási teljesítmény eltérése csak a magasan fogékony személyeknél közelítette a szignifikáns mértéket (p=0,065). Ez az eredmény további megerősítéseket követően azt jelezheti, hogy a figyelmi beállítódások stratégiai kontrollálásának lehetősége magasan fogékony személyeknél jobb, hatékonyabb figyelmi teljesítményt tesz lehetővé. Megfigyeléseink arra utalnak, hogy a hipnotikus fogékonyság egyéni különbségei kapcsolatban állhatnak a figyelmi kontroll hatékonyságának éber helyzetben/hipnotikus kontextuson kívül is megfigyelhető eltéréseivel.
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2518911] [Admin approved]
10.
In: S. Varga, Pál; Száraz, Orsolya; Takács, Miklós (eds.) A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó (2013) 431 p. pp. 140-149. , 10 p.
Publication:2730901 Admin approved Core Chapter in Book (Study ) Scientific
Language: Hungarian
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2730901] [Admin approved]
11.
Szabó, Gergely Sándor ; Szabó, Csaba
PSZICHOTERÁPIA 22 : 3 pp. 176-185. , 10 p. (2013)
Publication:31230154 Published Core Journal Article (Article )
Language: Hungarian
Vizsgálatunkban egy tartalomelemzési eszköztárat, az úgynevezett Regresszív Képzeleti Szótárt (Regressive Imagery Dictionary, RID) fordítottuk le magyar nyelvre, majd a megbízhatóságát egy angol és egy magyar szépirodalmi mű tartalomelemzésének eredményein bizonyítottuk. A pszichoanalitikus elméleti kerethez illeszkedve, a szótár három fő kategóriát hivatott mérni, ezek az: elsődleges folyamatok, másodlagos folyamatok és az érzelmek. A fő kategóriák összesen 43 alkategóriából állnak, az angol nyelvű változat így összesen kb. 3200 szót tartalmaz. A magyar változat validitásának ellenőrzésére tartalomelemzést végeztünk E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger című művének angol és magyar változatain az Atlas.ti tartalomelemző szoftver segítségével. A két szótár azonos tartalmi kategóriáinak illeszkedését lineáris regressziós eljárással vizsgáltuk. Az eredmények azt jelzik, hogy a magyar szótár értékei megbízhatóan és pontosan jelzik előre az angol szótár értékeit. Tehát elmondható, hogy a szótár a magyar változata megbízhatóan működik, továbbá a szótár szavai rendelkezésünkre állnak számítógépes tartalomelemzésnek megfelelő formában is. A szótár kifejezetten alkalmas az elsődleges és másodlagos folyamatokra utaló nyelvi tartalmak vizsgálatára, továbbá megváltozott tudatállapotok kutatására, valamint terápiás ülések, vagy akár álmok beszámolóinak elemzésére is.
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31230154] [Approved]
12.
Kondé, Zoltán ; Szabó, Gergely ; Dósa, Zoltán
Cluj-Napoca, Romania : Kolozsvári Egyetemi Kiadó (2012) 196 p. pp. 79-94. , 16 p.
Publication:2118620 Admin approved Core Conference paper (Conference paper ) Scientific
Language: Hungarian
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[2118620] [Admin approved]
13.
Kondé, Zoltán ; Szabó, Gergely ; Lejkó, Réka
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó (2012) 193 p. pp. 91-106. , 16 p.
Publication:2118581 Admin approved Core Citing Chapter in Book (Study ) Scientific
Language: Hungarian
Tanulmányunkban a történelmi emlékhelyek rejtett, nem feltétlenül tudatos jelentés-dimenzióinak feltárását vizsgáltuk az implicit asszociációs teszt (IAT) segítségével felvidéki magyar fiatalok két életkori csoportján. A vizsgálati személyeknek a nemzeti identitás szempontjából releváns (közismert történelmi személynevek) illetve neutrális (keresztnevek) ingereket kellett osztályoznia magyar vs. nem magyar kategóriák szerint egy-egy, a szemantikus differenciál dimenziói (érték, aktivitás, erő) mentén végzett melléknév diszkriminációs feladattal párhuzamosan. Az eredmények markáns teljesítmény eltérést mutattak a cél és attribútum kategorizációs feladatok kategória-válasz elrendezéseinek viszonyától függően (IAT-hatás) akkor, amikor az attribútum- kategorizáció a jó–rossz dimenzió mentén történt. Az IAT-hatás lényegesen markánsabbnak mutatkozott, amikor a célkategóriák emocionálisan semlegesek voltak (keresztnevek), ugyanakkor az eredménymintázat jelentős életkori eltéréseket nem tükrözött. Az eredmények megerősítik a korábbi, a nemzeti emlékhelyek érzelmi telítettségével és identitásmeghatározó szerepével kapcsolatos megfigyeléseinket.
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2118581] [Admin approved]
14.
Pék, Gy ; Kőszeghy, A ; Almássy, Zs ; Máth, J ; Szabó, G
Budapest, Hungary : Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, (2012) pp. 313-312.
Publication:2385684 Admin approved Core Chapter in Book (Study )
Language: Hungarian
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2385684] [Admin approved]
15.
Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetemi Kiadó (2012) 193 p. pp. 145-164. , 20 p.
Publication:2730825 Admin approved Core Citing Chapter in Book (Study ) Scientific
Language: Hungarian
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2730825] [Admin approved]
16.
Pék, Gy ; Kőszeghy, A ; Szabó, G ; Almássy, Zs ; Máth, J
APPLIED PSYCHOLOGY IN HUNGARY 1 pp. 110-125. , 16 p. (2011)
Publication:2385701 Admin approved Core Journal Article (Article ) Scientific
Citing papers: 1 | Independent citation: 1 | Self citation: 0 | Unknown citation: 0
Language: English
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2385701] [Admin approved]
All citations+mentions: 1, External citations: 1, Self citations: 0, Unhandled citations: 0
17.
Zoltán, Kondé ; Gergely, Szabó ; Zoltán, Dósa
APPLIED PSYCHOLOGY IN HUNGARY 2011 : 1 pp. 22-40. , 19 p. (2011)
Publication:2116590 Admin approved Core Citing Journal Article (Article ) Scientific
Citing papers: 2 | Independent citation: 0 | Self citation: 2 | Unknown citation: 0
Language: English
The implicit, emotional characteristics of the memory representations in relation with national cultural/historical persons were investigated in a laboratory experiments. 86 Hungarian and 84 Hungarian diaspora students participated in the study and a version of Implicit Association Test (IAT) combined with a semantic-differential method was administered. In the experiment a target classification task (Hungarian vs. Foreign) was required to perform in parallel with different attribute classification tasks. The target categories were either given names or historical names and the attribute categories corresponded to the dimensions of semantic-differential scale were good-bad and strong-weak and active-passive (separated block wise). The category-response mapping between the target classification and the attribute classification task changed within the experiments and could be either compatible or incompatible. As a most important result, a robust IAT effect was found for historical/cultural names in the evaluation (good-bad) dimension evidenced by high IAT scores i.e. by the performance differences between compatible and incompatible mapping conditions. The results indicate a strong positive implicit attitude toward the Hungarian historical/cultural memories. Furthermore the overlap in the pattern of results between the two groups of participants may characterize the effectiveness of national emotions in forming of attitudes independent from the current cultural/historical context.
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2116590] [Admin approved]
All citations+mentions: 2, External citations: 0, Self citations: 2, Unhandled citations: 0
2021-04-20 09:07