Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések

Varga, Csaba [Varga, Csaba (Állam- és jogelmélet), szerző] Jogbölcseleti Tanszék (PPKE / JÁK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakkönyv (Könyv)
Megjelent: Pázmány Press, Budapest, Magyarország, 518 p. 2017
Sorozatok: TANULMÁNYOK 2061-7240, 36
    Azonosítók
    TUDOMÁNYFILOZÓFIAI ALAPOK Visszavont emberi teljesség? Eszmeuralom és tetszőlegesség Bizonyosság, bizonytalanság esendősége, avagy az emberi tudás eredendő társadalmisága Természetjog? Jog? Emberi rend és emberi esendőség dilemmái A jogtudomány természete (Komplexitás, modellértékűség: eszmények, korlátok) KELSEN / HART Hans Kelsen, a kontinentális jogi gondolkodás formaadója Herbert Hart, csoda és jelenség JOGFILOZÓFIA, JOGELMÉLET A teoretikus jogi gondolkodás jövője Elméleti jogtudomány a világválság ölelésében Tudományos-technikai forradalom és globalizmus: Lehetséges változások a jog szerepkörében? Jogdogmatika, avagy jus, jurisprudentia és társai (Tudományelméleti nézőpont) ‘Jog’, ‘jogtudomány’, ‘tudomány’ (Lét- és ismeretelméleti nézőpont) A dogmatika természetétől a jog természetéig: A kutatások lehetséges hozadéka TEORETIKUS KIÁGAZÁSOK Jogelmélet, jogi néprajz: Népszokásvizsgálatok és teoretikus hozadékuk Ősnépeink jogszemlélete Irodalom? Jogbölcselet? TANULSÁG A jog talánya: hat évtized vitái Kutatások az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében A jogbölcselkedés állapota Magyarországon A JOG ÉS MIBENLÉTE Jog és nyelv? Jog mint nyelv? Lét- és ismeretelméleti nézőpontok végső egysége Az emberi jogok problematikája A jog és a jogi érvelés természete: Jogontológiai tanulmány A JOG ÉS MEGVALÓSULÁSA »Külső« és »belső« a jogban Célok és eszközök a jogban II. János Pál tanúsága nyomán A bírói eljárás természetének kutatása Teória és gyakorlatiasság a jogban: A jogtechnika varázsszerepe Jog, jogértés, jogalkalmazás (Harmincöt tételben) A bírói döntéshozatal »fekete doboza« és a jogvalóság A tanulmányok forrása / Tárgymutató / Jogforrásmutató / Névmutató
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-09-22 22:58