Passivity based control of heat exchanger networks with application to nuclear heating

Dong, Zhe; Li, Bowen; Li, Junyi; Jiang, Di; Guo, Zhiwu; Huang, Xiaojin; Zhang, Zuoyi

English Scientific Article (Journal Article)
Published: ENERGY 0360-5442 1873-6785 223 p. 120107 Paper: 120107 2021
  • SJR Scopus - Building and Construction: D1
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-12-06 19:03