Electro-enhanced heterogeneous activation of peroxymonosulfate via acceleration of Fe(III)/Fe(II) redox cycle on Fe-B catalyst

Miao, Fei; Liu, Zehao; Kang, Xin; Cheng, Cheng; Mao, Xiaoyu; Li, Ruimeng; Lin, Heng; Zhang, Hui

English Scientific Article (Journal Article)
Published: ELECTROCHIMICA ACTA 0013-4686 377 Paper: 138073 2021
  • SJR Scopus - Chemical Engineering (miscellaneous): D1
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2022-01-26 23:47