Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis

Zhou, Biting; Xu, Kailun; Zheng, Xi; Chen, Ting; Wang, Jian; Song, Yongmao; Shao, Yingkuan; Zheng, Shu

English Scientific Survey paper (Journal Article)
    Identifiers
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-10-29 00:53