A kiemelt európai jelentőségű természeti értékek jelenléte a köznevelésben és a környezeti nevelésben, illetve kapcsolódása a biodiverzitás tanításához

Könczey, Réka [Könczey, Réka (Neveléstudomány, ...), szerző] Neveléstudományi Doktori Iskola (EKF / DI)

Magyar nyelvű Tudományos PhD (Disszertáció)
Megjelent: Eszterházy Károly Egyetem, 178 p. 2020
  Azonosítók
  Szakterületek:
   A dolgozat leíró kutatást mutat be a biológiai változatosságnak az 5–18 éves korban történő tanulását, megértését befolyásoló tényezőkről, elsősorban a 14–18 éves korosztályra fókuszálva, Magyarországon, valamint az új típusú biodiverzitás-védelmi rendszer, az európai Natura 2000 rendszer pedagógiai jelentőségét is értékeli. A rendszerben rejlő tanulási lehetőségeket komplex tanulási-tanítási segédeszköz készlet (Natúrázzunk! sorozat) közösségi, sokszereplős fejlesztési folyamatával segítette a jelölt, melyben a természetvédelmi, nem pedagógus végzettségű szakem-berek számára is fontos tapasztalati tanulást vezetett. Újra és újra szembesülünk a változatosság fogalmának leggyakoribb köznyelvi, gyermekies értel-mezésével: annak a fajlistákra szűkítésével. Az elvégzett vizsgálatok közül a dokumen¬tumelemzés iga¬zol¬ta, hogy a középiskolai biológiatanároktól elvárható a biológiai diverzitásnak a sokfé-leségnél (a féleségek sokaságánál és különlegességénél) mélyebb jellemzőjének, a féleségek töme-ges¬ségének ismerete és hatékony tanítása. A 2017-től hatályos érettségi köve¬telmény¬rendszer, illet¬ve két kivétellel a megvizsgált tankönyvek már nem adnak lehetőséget a fogalom felületes ér-tel¬mezésére, félreértésére. A fogalomalkotás folyamatában fontosak a korai tapasztalatok az élővilág sokféleségéről, például az egyes közösségek, fajok vagy változatok különlegességéről. Ezek a köznevelés minden szintjén, és sokféle tanulási helyzetben meg is jelennek. A középiskolai biológiaoktatásban azonban az egy¬di¬menziós (tömegességi adatot nem rögzítő) faj¬listák már nem segítik a fogalom megértését, és akár egy egyszerű biodiverzitás-index-számítási feladathoz képest is: öncélúak. A terepi kör¬nye¬zeti nevelésben alkalmazott, megvizsgált néhány bio¬di¬verzitás-vonatkozású program közül a Vadon¬leső és a MÉTA program a leginkább alkalmas a fajgazdagság és a biodiverzitás (különb¬ségeinek) tanulására. A munkáltatói véleményvizsgálat alapján a terepi környezeti nevelők irá¬nyába megfogalmazott munkáltatói elvárások között alig érhető tetten a biodiverzitás mértékével kapcsolatos elvárás. A munkahelyi vezetők inkább az attitűdformálást, -megerősítést, az élmény¬pedagógia támogatását, és – ritkáb¬ban – az aktív természetvédelmi munkát, bevonást tartják hasz¬nos terepi környezeti nevelői tulajdonságnak. Az óvo¬dák régiónként kissé eltérő gyakorisággal, 12–22%-ban évente viszik erdei óvodába a gyerme¬keket. 38–43%-uk jelez hetente rövid kirándulásokat vagy sétát. Kirándulni az iskolák 51–71%-a évente, 10–24%-a soha nem viszi tanulóit. Erdei iskolát 29–45%-ban szerveznek. A termé¬szeti értékekre építő nevelési gyakorlatok elismertsége és alkalmazása minden vizsgált didak¬tikai eszköz esetében, illetve a természeti értékek ismertsége az öko¬címes intézmények (zöld óvodák, ökoiskolák) körében országszerte szignifikánsan jellemzőbb. A kérdőíves adatfelvétel intézmény¬típusokra és régiókra reprezentatív volt. A legnagyobb hatásúnak tartott szabadtéri, természeti kör¬nye¬zetben zajló tanulásszervezést (melyre a tanulók is vágynak a fókuszcsoportos vizsgálatok szerint,) még az ökopedagógiai címmel rendelkező intézmények is a legritkábban alkalmazták a vizsgált módszerek közül. A Natura 2000 rendszer 2015-re említés szintjén megjelent a biológiatankönyvekben (7. és 10. osztályban), alapvetően természetvédelmi-területvédelmi tartalommal. Az ekkor Magyaror¬szá¬gon már 10 éve működő rendszer által nyújtott tapasztalati tanulási lehetőségre és helyi-közösségi kap¬cso¬lódási pontokra a formális oktatás alig épített. Egyéb tanulási helyzetekben (táborban, kirán¬duláson) a téma természetvédő szervezeteknek és nemzeti parkoknak köszön¬¬hetően megjelent, leg¬¬gyak¬rab¬ban annak – a laikusok és tanulók számára kevéssé motiváló – jogszabályi bemuta¬tásaként. A régiókra és oktatás-intézménytípusokra reprezentatív országos véleményvizsgálat alap¬ján a Natura 2000 európai természetvédelmi eszköz emblémáját a kérdezettek 24,7%-a ismeri 2016-ban.
   Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
   2021-05-13 01:55