Effects of prenatal exposure to air particulate matter on the risk of preterm birth and roles of maternal and cord blood LINE-1 methylation: A birth cohort study in Guangzhou, China

Liu, Xin; Ye, Yufeng; Chen, Yi; Li, Xiaona; Feng, Baixiang; Cao, Ganxiang; Xiao, Jianpeng; Zeng, Weilin; Li, Xing; Sun, Jiufeng; Ning, Dan; Yang, Yi; Yao, Zhenjiang; Guo, Yuming; Wang, Qiong; Zhang, Yonghui; Ma, Wenjun; Du, Qingfeng; Zhang, Bo; Liu, Tao

Angol nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: ENVIRONMENT INTERNATIONAL 0160-4120 133 p. 105177 Paper: 105177 2019
  • SJR Scopus - Environmental Science (miscellaneous): D1
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSL
2020-03-28 09:21