Enhancement in the photocatalytic antifouling efficiency over cherimoya-like InVO4/BiVO4 with a new vanadium source

Zhang, Xin; Zhang, Jie; Yu, Jianqiang; Zhang, Yan; Yu, Fengkai; Jia, Lei; Tan, Yunling; Zhu, Yimen; Hou, Baorong

English Scientific Article (Journal Article)
  • SJR Scopus - Surfaces, Coatings and Films: D1
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-03-01 18:11