The value of 99mTc-DTPA orbital SPECT used in the comprehensive evaluation of patient with thyroid associated ophthalmopathy

LI, Fangdu; ZUO, Qiaomei; ZHANG, Liying; SHAO, Huili; ZHU, Cheng; ZHANG, Jinlong; JIANG, Jing; SHEN, Jiangfanc

Chinese
    Identifiers
    • MTMT: 27138444
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-10-31 19:27