Spermidine coupled with exercise rescues skeletal muscle atrophy from D-gal-induced aging rats through enhanced autophagy and reduced apoptosis via AMPK-FOXO3a signal

Fan, Jingjing; Yang, Xiaoqi; Li, Jie; Shu, Ziyang; Dai, Jun; Liu, Xingran; Li, Biao; Jia, Shaohui; Kou, Xianjuan; Yang, Yi; Chen, Ning

English Article (Journal Article) Scientific
Published: ONCOTARGET 1949-2553 1949-2553 8 (11) pp. 17475-17490 2017
  • SJR Scopus - Oncology: Q1
Identifiers
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2022-07-06 13:01