Discovery and functional characterization of leptin and its receptors in Japanese quail (Coturnix japonica)

Dandan, Wanga; Chunlin, Xua; Taian, Wanga; Hong, Lia; Yanmin, Lia; Junxiao, Rena; Yadong, Tiana; Zhuanjian, Lia; Yuping, Jiaoa; Xiangtao, Kanga; Xiaojun, Liua

English Scientific Article (Journal Article)
  • SJR Scopus - Animal Science and Zoology: D1
Identifiers
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-04-15 06:50