Determination of mercury by electrochemical cold vapor generation atomic fluorescence spectrometry using polyaniline modified graphite electrode as cathode

Jiang, Xianjuan; Gan, Wuer; Wan, Lingzhong; Zhang, Hanchang; He, Youzhao

English
    Identifiers
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-12-01 13:09