„Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”

Szabó, TP [Szabó, Tamás Péter (Nyelvtudomány), szerző] MTA Nyelvtudományi Intézet

Magyar nyelvű Szakkönyv (Könyv) Tudományos
Megjelent: Gramma Kiadó, Dunaszerdahely, Szlovákia, 286 p. 2012
    Azonosítók
    A nyelvről való beszéd – a metanyelv – igen heterogén hagyományával is­mer­kednek meg a beszélők nyelvi szocializációjuk során. Nap mint nap találkoz­nak a nyelv­használat különböző leírásaival és értelme­zé­seivel, miközben tapasz­talatot szereznek a nyelvi értékelés egyik legel­terjedtebb formájának, a javítás­nak az alkalmazásában is. Az iskola fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, hiszen a saját tekintélyével egyes metanyelvi hagyományokat terjeszteni igyek­szik, má­sokat pedig korlátozni próbál. Nem véletlen tehát, hogy a könyv első­sorban az iskolai metanyelvvel foglalkozik A kötet a metanyelv vizsgálatának és az adatok értelmezésének elméleti és módszer­tani kérdésein túl a javításról való beszéd elemzésével, elsősorban a nyelvhasználatot leíró narratívákkal és a gyakor­latot magyarázó, értékelő ideoló­gi­ákkal foglalkozik. A metanyelv dinamikus, interakciós jellegét a konver­záció­elemzés és a diskurzuselemzés esz­köztá­rával mutatja be, rámutatva arra, hogy a metanyelvi diskurzusok résztvevői – diákok, tanulók, és a velük párbeszédet foly­tató kutató – a saját kommunikációs tech­nikáikkal hogyan alakít­ják az ideo­ló­giaalkotás folyamatát. Az elemzések fókuszában a szerző által gyűjtött kor­puszok szövegei állnak. A kötet a szerző 2011-ben az ELTE-n megvédett PhD-disszertációjának könyv­vál­tozata.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-12-08 07:30