Reversible organization of mitochondria into associations as a factor regulating respiration

Kondrashova, M N; Sirota, T V; Temnov, A V; Belousova, Z V; Petrunyaka, V V

English
Published: BIOCHEMISTRY-ENGL TR 62 pp. 129-137 1997
    Identifiers
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-06-16 10:04