Kosztolányi írásművészete

Érfalvy, Lívia [Érfalvy, Livia (Irodalomtudomány), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Szakkönyv (Könyv)
Megjelent: Gondolat Kiadó, Veszprém, Magyarország, 167 p. 2012
Sorozatok: Iskolakultúra-könyvek, 43
    Azonosítók
    E könyv a magyar irodalmi modernség meghatározó alkotójaként számon tartott szerző műveinek nyelvi-poétikai vizsgálatán keresztül mutatja be a Kosztolányi-életmű főbb sajátosságait. Az alkotói életművet tehát nem a klasszikus értelemben vett monográfia műfaji keretei közt, a szerzői biográfia vagy az irodalomtörténeti kontextus mentén vizsgálja, hanem az egyes szövegek nyelvi szerveződésén keresztül. A kötet célja, hogy feltárja a művek szemantikai univerzumát, mely az életmű egészét is más megvilágításba helyezi. A szövegelemzések tehát Kosztolányi vers- és prózanyelvének vizsgálatával a kétféle megszólalásmód hátterében álló nyelvi működésmódra s a szövegszerveződés ebből fakadó közös jellemzőire irányítják a figyelmet. Az értelmezett szövegek mindegyike a szubjektum önazonosságának kérdéskörét helyezi fókuszba, az alanyiság szövegbeli felépülésének sajátos és változatos formáit felmutatva. A szerző írásművészetét bemutató poétikai monográfia újdonsága, hogy az életmű különböző szakaszainak meghatározó – ám a korábbi recepció által jellemzően figyelemre nem méltatott – részeit vizsgálja, melyek autopoétikus jellegükből adódóan a költői szöveg teremtődésének folyamatát is tematizálják. A szövegértelmezések így Kosztolányi írásművészetének egészére rálátást nyújtanak, amit az elemzések által feltárt életművön belüli szövegközi kapcsolatok tovább árnyalnak, így formálva Kosztolányi-képünket.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-09-19 11:28