A katonai büntetőjog rendszere, a katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai

Hautzinger, Zoltán [Hautzinger, Zoltán (Büntető Eljárásjo...), szerző] Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék (PTE / ÁJK)

Magyar nyelvű Tudományos PhD (Disszertáció)
Megjelent: , 397 p. 2010
    A dolgozat keretében mint alapvető tudományos probléma azt kívánjuk megvizsgálni, hogy egyfelől a katonai büntetőjog megfogalmazható-e önálló tudományterületként, de legalább az általános büntetőjogon belül jól elkülöníthető szakágazatként, másfelől a katonai büntetőeljárás mint az általános büntetőeljárási szabályoktól eltérő eljárás tartalmaz-e olyan sajátosságokat, amely miatt azt – ellentétben annak megszüntetését szorgalmazó nézetekkel – még a mérsékeltebb ügyszám mellett is célszerű fenntartani. A fentieknek megfelelően írásunk első fő részeként összességében és a katonai büntető eljárásjog kivételével egyenként vázoljuk a tágabb értelemben vett katonai büntetőjog egyes tételeit, feltárjuk annak tudományos szakirodalmát és a hozzá kapcsolódó, azt kiegészítő, különböző tudományterületekkel összefüggésben is meghatározható jogpolitikai indokait, szükségszerűségeit. Ennek révén különös figyelmet fordítunk a katonai büntető anyagi jog és végrehajtási jog sajátosságaira, azok főbb rendelkezéseinek ismertetésére, és olyan – főleg statisztikai adatokon, illetve egyes katonai büntető eljárásjogi hatóságoknál végzett kutatásokból származó eredményeken – alapuló de lege feranda javaslatok megfogalmazására, amelyek révén e jogágak hatékonyabban járulhatnak hozzá a tágabb értelemben vett katonai büntetőjog általunk felállított alapelveinek érvényesítéséhez. Ezt követően – nem titkolva disszertációnk központi témájaként – a második fő részben arra teszünk kísérletet, hogy történeti vetületeinek átfogó ismertetését követően a katonai büntetőjog gyakorlati érvényesítésének legfontosabb területeként mutassuk be a katonai büntető eljárásjogot. Számba vesszük a katonai büntető eljárásjog magyar és nemzetközi vonatkozásait, a hazai szabályozás sajátosságait és jellemzőit, a katonai büntetőeljárás és az általános – eltérő vagy különös szabályokon nem alapuló –, illetve egyes különeljárások viszonyát. Tételesen elemezzük a katonai büntetőeljárás hatályát, a büntetőeljárás hatóságait és egyéb alanyait (az eljárásban részt vevő fő- és mellékszemélyeket), valamint a katonai büntetőeljárásra vonatkozó – általános eljárástól eltérő – szabályokon keresztül annak menetét. Bizonyítani kívánjuk, hogy a magyar katonai büntetőeljárás az általános jogtudományi értelmezéstől eltérően nem különeljárás, hanem szakeljárás, annak keretében nem külön hatóságok (főleg nem különbíróságok) járnak el, hanem szakhatóságok. Rávilágítunk arra is, hogy a katonai büntetőeljárás mint az általános büntetőeljárás része rendelkezik olyan sajátosságokkal és szakmai ismeretekhez kötődő előnyökkel, amelyek miatt annak kizárólagos alkalmazása nemcsak a hagyományos értelemben vett katonákra vonatkozóan is fenntartható, továbbá, hogy bűncselekmény elkövetése miatt más – így az általunk csak marginálisan érintett fegyelmi és méltatlansági – eljárás még abban az esetben sem indokolt, ha a megfogalmazott jogsértés egyben fegyelmi vétség elkövetését is jelenti, illetve, ha az elkövetett bűncselekmény gyanúja felveti a méltatlanság kérdését is.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-08-10 08:44